De grond onder onze voeten is letterlijk de basis waarop wij wonen, werken, spelen, ons verplaatsen en ons voedsel verbouwen. Het is een belangrijke bron voor grondstoffen: zand, grind, cement en drinkwater. We gebruiken de bodem ook steeds meer voor energieopslag. Op onze bodem moeten we dus zuinig zijn, maar dat zijn we vaak niet: we dumpen afval, lozen afvalwater, gebruiken bestrijdingsmiddelen en wijzigen de temperatuur van het grondwater. Door de eeuwen heen is de bodem in Nederland op veel plekken, bewust of onbewust, vervuild.

Om ervoor te zorgen dat geen nieuwe verontreinigingen ontstaan en bestaande verontreinigingen worden beheerst of gesaneerd, heeft de overheid regels en beleid opgesteld: deze staan onder andere in de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ziet erop toe dat deze regels door ondernemers en bedrijven worden nageleefd. Daarnaast ondersteunen we onze opdrachtgevers bij bijvoorbeeld het opstellen van bodembeleid, bodemkwaliteitskaarten en het verrichten van historisch vooronderzoek. We adviseren op verzoek ook over bodemkwaliteit bij bouw- en milieuvergunningen.

Thema’s

Stem