Olam Cocoa B.V. is een van de grootste cacaoproducenten ter wereld. In hun vestiging aan de Stationsstraat 76 in Koog aan de Zaan wordt cacao verwerkt tot cacaopoeder, -boter en -massa.

Rol van de OD NZKG bij Olam Cocoa

De OD NZKG is, namens gemeente Zaanstad, verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan Olam. Hierbij gaat het om de milieuvergunning. Wij maken deze vergunning en houden toezicht op het naleven van de voorschriften uit deze vergunning. Het gaat bijvoorbeeld over geur- en luchtemissies (emissie is wat uit een schoorsteen komt). Als het nodig is handhaven we. We zetten ons in voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.  

Rol van de OD NHN

Ook de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft een rol bij Olam. Zij gaan over de Wet natuurbescherming en controleren of  Olam de regels uit die wet naleeft. Hierbij gaat het om stikstofdepositie. Dat is de hoeveelheid stikstof die op de grond neerkomt als gevolg van de emissies ammoniak en stikstofdioxiden van bijvoorbeeld bedrijven als Olam. De hoeveelheid depositie wordt ook bepaald door emissies van huishoudens, open haarden en pelletketels, verkeer en landbouw.  

Omgevingsvergunning Milieu

Op 31 maart 2021 heeft de OD NZKG de nieuwe milieuvergunning van Olam gepubliceerd. Olam moet een aantal stappen zetten om onder andere de emissie van ammoniak verder te verlagen. Vanwege de gestelde normen in deze nieuwe vergunning, heeft Olam de ammoniakemissies in 2022 inmiddels fors omlaag gebracht met de realisatie van twee nieuwe installaties bij het tweede en derde productiegebouw (van maximaal 58,9 kg/uur naar 9,5 kg/uur totaal).

In 2023 zal de Omgevingsdienst bepalen of de in de vergunning opgenomen emissienormen van onder meer ammoniak verder door ons kunnen worden aangescherpt. Dit bepalen we op basis van verrichte metingen door de Omgevingsdienst en Olam zelf.

Uiterlijk oktober 2024 moet Olam de laatste ongereinigde afgas laten voldoen aan de wettelijke normen, waardoor de emissies van bijvoorbeeld ammoniak, vluchtige organische stoffen en andere stoffen lager worden. Olam krijgt deze tijd om onderzoek te doen naar een toe te passen reinigingstechniek en om die maatregel vervolgens te nemen. 

Er rust op Olam een last onder dwangsom -LOD- d.d. 5 juli 2022 in verband met eerder door Olam 26 oktober 2021 en 17 maart 2022 gemeten overschrijding van de emissienorm ammoniak van maximaal 30 mg/ Nm3 bij de naverbrander van het 2e en 3e productiegebouw. 

Metingen  

In de vergunning zijn diverse meetverplichtingen opgenomen voor de emissiepunten – en bronnen binnen Olam om zo een compleet inzicht in de daadwerkelijke emissiesituatie en het functioneren van de installaties te krijgen. Zowel de Omgevingsdienst als Olam hebben in 2022 metingen uitgevoerd. Uit eigen metingen van de OD NZKG blijkt dat Olam ruimschoots voldoet aan de huidige wettelijke emissienormen voor ammoniak zoals vastgelegd in de nieuwe vergunning.  

Beroep 

Drie partijen hebben bezwaar tegen (delen van) de nieuwe vergunning en hebben beroep ingediend. Op 31 januari 2023 behandelt de rechtbank Haarlem dit beroep.  

Uitspraak – ‘Milieuvergunning Olam blijft in stand, milieuwinst geborgd

De rechtbank Noord-Holland heeft op 25 mei 2023 uitspraak gedaan over de milieuvergunning die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) op 24 maart 2021 aan Ofi (voorheen Olam) – namens bevoegd gezag gemeente Zaanstad-, heeft verleend. De rechtbank heeft de vergunning op enkele punten aangevuld en verhelderd. De milieuwinst die de OD NZKG met deze vergunning beoogde, blijft hiermee in stand. Lees hier meer.

Last onder dwangsom 

Op 5 juli 2022 legden wij Olam een last onder dwangsom (LOD) op. Reden hiervan is een overschrijding van de emissienorm voor ammoniak die naar voren kwam uit metingen op 26 oktober 2021 en 17 maart 2022 bij het 2e en 3e productiegebouw.  Vanwege deze LOD heeft  Olam de productie aangepast. Op 5 juli 2022 en 5 oktober 2022 hebben we opnieuw metingen uitgevoerd, waaruit blijkt dat Olam voldoet aan de wettelijke norm voor ammoniak.

Reactie OD NZKG op Olam-artikel Noordhollands Dagblad

Op 13 december 2022 verscheen een artikel over Olam en de rol van de omgevingsdienst in het Noordhollands Dagblad. Het verbaast de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) dat het Noordhollands Dagblad een artikel publiceert zonder de feiten grondig te controleren. Hiermee is onjuiste informatie gedeeld en is helaas onrust ontstaan. Lees hier onze reactie.

Overlast melden

Ervaart u overlast? Doe dan een melding bij de OD NZKG. Omschrijf het tijdstip en de kenmerken zo specifiek mogelijk.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem