Laatste update: 20-02-2024

Het gebied bij de Noorder IJplas is door de Amsterdamse gemeenteraad aangewezen als mogelijke plek om windmolens– officieel windturbines –te plaatsen. Amsterdam Wind, een samenwerking van Amsterdamse energiecoöperaties, wil daar 3 windturbines plaatsen.

Update: Vanaf 20 februari ligt de ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning ter inzage, met hierin het voornemen de aanvraag voor het bouwen en exploiteren van 3 windturbines aan de Noorder IJplas te weigeren. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen is geweigerd door de Provinciale Staten van Noord-Holland.  De ontwerpbeschikking ligt digitaal ter inzage tot 3 april 2024.

Bekijk de ontwerpbeschikking.


Vergunningsaanvraag windturbines Noorder IJplas

Op dit moment behandelt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de vergunningsaanvraag voor plaatsing van deze 3 windturbines bij de Noorder IJplas in Amsterdam.

Wat is de rol van de omgevingsdienst bij windturbines

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent onder meer omgevingsvergunningen en houdt toezicht tijdens de bouw van windturbines. Lees meer over onze rol bij het bouwen van windturbines in de provincie Noord-Holland.

Welke partijen zijn nog meer betrokken?

Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Holland zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor project Noorder IJplas: De OD NZKG beslist namens GS op de aanvraag.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) beslist namens GS op de eventuele aanvraag Wet natuurbescherming. Het gaat hierbij over soortenbescherming van planten en dieren en gebiedsbescherming, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden.

Waterschappen Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat zijn de betrokken overheidsinstanties voor onder andere de onderdelen water en (vaar)wegen. Wij hebben hen in dat kader om advies gevraagd en zij behandelen de hiervoor benodigde vergunningen zoals bijvoorbeeld een watervergunning.

Gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Landsmeer en Oostzaan hebben wij als adviseur betrokken bij deze procedure. De OD NZKG heeft bij alle vier advies gevraagd voor het opstellen van het ontwerpbesluit in het kader van de aanvraag planologisch strijdig gebruik.

In het ontwerpbesluit geven wij aan hoe wij de adviezen hebben betrokken bij de besluitvorming en procedure.

Planning

Wat is er al gebeurd?

 • In 2022 en 2023 heeft Amsterdam Wind een aantal informatiebijeenkomsten gehouden voor omwonenden over de plannen bij de Noorder IJplas (Meer info op website Amsterdam Wind);
 • Amsterdam Wind heeft een Milieueffectrapportage (MER) gemaakt waarin ze de milieugevolgen van hun plannen onderzoeken;
 • Op 31 maart 2023 heeft Amsterdam Wind de aanvraag van de vergunning met ruimtelijke onderbouwing bij de OD NZKG ingediend, samen met de Milieueffectrapportage (MER) en overige relevante documenten.
 • Wij hebben de aanvraag en bijbehorende stukken beoordeeld en daarbij advies gevraagd aan Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan en verschillende externe adviseurs, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en netbeheerder Tennet.
 • Na onze beoordeling hebben we de stukken doorgestuurd naar de provincie Noord-Holland voor een eerste akkoord door Provinciale Staten
 • De stukken zijn vóór Provinciale Staten eerst besproken in de commissie Leefomgeving op 19 oktober. U kunt de vergadering hier terugkijken en vindt hier ook alle relevante documenten.
 • In de Provinciale Statenvergadering van maandag 13 november heeft een meerderheid tegen de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor windpark Noorder IJplas gestemd.
 • De OD NZKG heeft een ontwerpbesluit tot weigering van de vergunning opgesteld. De weigering ontwerp VVGB en de weigering ontwerpbesluit liggen per 20 februari 2024 ter inzage.

Wat staat er op de planning?

 • De OD NZKG is aan zet om een ontwerpbesluit tot weigering van de vergunning op te stellen. Op het ontwerpbesluit tot weigering van de vergunning kan zes weken lang zienswijzen worden ingediend.
 • De OD NZKG beantwoordt vervolgens deze zienswijzen
 • De stukken sturen we dan door naar Provinciale Staten
 • Daarna stemmen Provinciale Staten over een definitieve VVGB

Neem gerust contact op als u vragen heeft

U kunt uw vraag stellen via ons contactformulier. Vermeld hierbij het zaaknummer 11948828.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem