De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor de uitoefening van de publieke taak. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De OD NZKG zorgt er voor dat hierbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

De OD NZKG heeft een uitgebreid privacybeleidskader ontwikkeld over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Privacyverklaring Wpg

De OD NZKG is ook bevoegd om persoonsgegevens te verwerken die onder de Wet politiegegevens vallen. Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de manier waarop we politiegegevens verwerken en op welke wijze wij de privacy waarborgen, beschermen en handhaven. In de privacyverklaring voor de Wet politiegegevens leest u op welke wijze de OD NZKG omgaat met persoonsgegevens die vallen onder de Wet politiegegevens.


Verkorte privacyverklaring

Herkomst van de persoonsgegevens

Alle privacygevoelige informatie die u aan de OD NZKG verstrekt, valt onder de werking van deze Privacyverklaring. Het betreft in ieder geval persoonsgegevens van:

 • bezoekers en gebruikers van onze website;
 • burgers die een klacht indienen;
 • (medewerkers en contactpersonen van) aanvragers om vergunningen en dergelijke alsmede van bedrijven waarop de OD NZKG toezicht houdt;
 • contactpersonen van leveranciers;
 • overige betrokkenen waarmee de OD NZKG contacten onderhoudt.

Welke persoonsgegevens en doeleinden

Bezoekers en gebruikers website
Wanneer u een webformulier invult op de website van de OD NZKG vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De persoonlijke gegevens die u in het webformulier van de OD NZKG heeft vermeld worden gebruikt voor de afhandeling van uw melding of verzoek.

Burgers die een klacht indienen of melding doen van overlast
De OD NZKG is door de deelnemers belast met het afhandelen van klachten en meldingen (taak van algemeen belang). Van burgers die een klacht indienen of een melding doen van overlast verwerken wij de naam, het woonadres en de woonplaats, telefoonnummers, en e-mailadressen. Wanneer u anoniem een klacht in wilt dienen, dan is dit mogelijk en verwerken wij geen persoonsgegevens van u.

Medewerkers en contactpersonen van aanvragers van vergunningen en dergelijke alsmede van bedrijven waarop de OD NZKG toezicht uitoefent
De OD NZKG is door de deelnemers belast met het behandelen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen en dergelijke (taak van algemeen belang/uitoefenen openbaar gezag). De persoonsgegevens van medewerkers en andere contactpersonen van aanvragers die in het kader van een aanvraag aan de OD NZKG worden verstrekt, worden opgeslagen in de systemen van de OD NZKG en worden zo lang als noodzakelijk of als wettelijk verplicht is, bewaard. Het gaat om namen, functies, zakelijke telefoonnummers en e-mailadressen. Voor zover de contactpersonen zelf persoonlijke informatie verstrekken aan onze medewerkers, kan het zijn dat ook deze informatie wordt verwerkt voor zover nodig om het contact te onderhouden. Op verzoek kunnen de contactpersonen van bedrijven een nieuwsbrief van de OD NZKG ontvangen.

Contactpersonen van leveranciers
Voor het aangaan of de uitvoering van overeenkomsten, is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken. De OD NZKG verwerkt de namen, functies, zakelijke telefoonnummers en e-mailadressen van de contactpersonen van de leveranciers waarmee overeenkomsten zijn gesloten. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een aanspreekpunt te hebben en de facturen juist te kunnen afhandelen.

Overige betrokkenen
In het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden, verwerkt de OD NZKG ook persoonsgegevens van andere betrokkenen. Te denken valt aan functionarissen van de deelnemers met wie contacten worden onderhouden, deelnemers aan vergaderingen, overleggen, kennisbijeenkomsten en dergelijke. In de regel zullen van deze betrokkenen de gebruikelijke gegevens worden verwerkt: namen, titulatuur, zakelijke telefoonnummers en e-mailadressen, aanwezigheid en inbreng tijdens bijeenkomsten.

Bezoekers
Bezoekers worden geregistreerd in het registratiesysteem; daarbij worden hun naam en de naam van de organisatie waarvoor zij eventueel werkzaam zijn verwerkt.

Social media
Ook wanneer u communiceert via social media zoals via het Twitter- of LinkedIn account, ontvangt de OD NZKG van u persoonsgegevens. Concreet kunnen in het kader van de online dienstverlening de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • locatiegegevens
 • gebruikersnaam
 • contactgegevens
 • foto’s en filmpjes

Verstrekking aan derden

De OD NZKG voert taken uit op het gebied van milieu, bodem en bouw, voor de onderstaande overheden. Op verzoek adviseren wij hen ook, bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling en -beleid.

 • Provincies: Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
 • Gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad.

De OD NZKG kan uw persoonsgegevens verstrekken aan de betreffende gemeente of de provincie, voor zover zij over deze gegevens mogen beschikken omdat de reden van verwerking hen betreft.

In het kader van onze online dienstverlening en de hiervoor genoemde doeleinden wordt gebruik gemaakt van diensten van derden, zoals de IT-beheerder en de websitebeheerder.

In het kader van klanttevredenheidsonderzoeken verstrekt de OD NZKG gegevens aan derden die in opdracht van de OD NZKG de betreffende onderzoeken uitvoeren.

De OD NZKG verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel daartoe verplicht. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden voor commerciële, goede of ideële doeleinden verstrekt.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de OD NZKG, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De OD NZKG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indienen verzoek voor inzien, verbetering of verwijdering van persoonsgegevens

Wanneer de OD NZKG persoonsgegevens van u verwerkt kunt u verzoeken om inzage, verbetering, of aanvulling van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken om beperking van de verwerking en om verwijdering van de persoonsgegevens. Daarnaast heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. De OD NZKG reageert binnen een maand inhoudelijk op uw verzoek. Mocht dit onverhoopt niet lukken binnen een maand, dan wordt u daar tijdig over bericht en aangegeven binnen welke termijn u wel een reactie tegemoet kunt zien.

Om te kunnen nagaan of het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is, kan de OD NZKG u vragen zich te identificeren aan de hand van een identificatiebewijs of op andere wijze (bijvoorbeeld door het stellen van vragen).

Bewaartermijn

De OD NZKG bewaart persoonsgegevens in de systemen en bestanden. Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij is de OD NZKG tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten. Op grond van de Archiefwet 1995 is de OD NZKG verplicht sommige persoonsgegevens te archiveren.

Beveiliging

De OD NZKG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan. De OD NZKG houdt zich aan de Baseline Informatie Beveiliging Overheid (BIO).

Coordinated Vulnerability Disclosure 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding zal de OD NZKG uw melding conform volgende afspraken afhandelen.

Datalekken

Om een (vermoeden van een) datalek te melden binnen de OD NZKG, verzoeken we u onderstaand formulier in te vullen.

Klacht over verwerking persoonsgegevens

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de OD NZKG, dan treden wij daar graag met u over in overleg. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun klachtenformulier.

Functionaris voor de gegevensbescherming

De OD NZKG heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) in dienst. De FG controleert of de OD NZKG zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de OD NZKG kunt u contact met deze functionaris opnemen.

Wijzigingen

De OD NZKG behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in het beleid, de bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Onze meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op onze website www.odnzkg.nl. Deze versie is opgesteld op 6 november 2020.


Cookies

De website van de OD NZKG maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd. De informatie in dit bestandje wordt door uw browser bewaard. Andere pagina’s op deze website kunnen die informatie dan weer opvragen zodat het systeem weet of u bijvoorbeeld bent ingelogd.

 • Nut en noodzaak: De cookies zorgen voor het goed en veilig functioneren van de website. Door cookies te gebruiken wordt het gebruik van de website gemeten om gericht de dienstverlening te kunnen verbeteren. De gegevens worden anoniem opgeslagen en er worden geen ‘tracking cookies’ van andere partijen gebruikt.
 • Uw privacy: Uit privacyoverwegingen worden de gebruiksgegevens van de website zelf verzameld. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en er worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd. Er wordt géén gebruik gemaakt van commerciële partijen en ook geen ‘tracking cookies’ van derde partijen geplaatst. IP-adressen worden automatisch geanonimiseerd en bekeken pagina’s zijn achteraf niet te koppelen aan bepaalde IP-adressen.
 • Do Not Track: De OD NZKG respecteert de ‘Do Not Track’ (DNT) functie van uw browser. Als u de ‘Do Not Track’-functionaliteit via de instellingen van uw browser heeft ingeschakeld, dan worden er helemaal geen gebruiksgegevens van uw bezoek aan de website van de OD NZKG opgeslagen.

Cookie instellingen aanpassen

 • U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. U heeft hierbij de volgende keuzes:
 • U kunt cookies toestaan van de eigenaar van de website die u bezoekt (first party cookies).
 • U kunt ook cookies toestaan van andere partijen dan de eigenaar van de website die u bezoekt (third party cookies).
 • U kunt alle cookies blokkeren.
 • U kunt alle cookies blokkeren, maar wel uitzonderingen aangeven in uw browser (exceptions).

Piwik Pro

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt gebruik van Piwik Pro. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Piwik Pro volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens privacyvriendelijk ingesteld.

Zo heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied:

 • een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Piwik Pro;
 • zijn het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
 • worden er geen gegevens gedeeld;
 • en maakt de OD NZKG geen gebruik van Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem