Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. U heeft in bepaalde gevallen te maken met het overgangsrecht. Op deze pagina vindt u voorbeelden van de meest voorkomende gevallen waarbij u te maken heeft met overgangsrecht bodem.

Vanwege het overgangsrecht blijven een aantal bodem webformulieren beschikbaar op onze website.

Toelichting

Wij leggen het overgangsrecht voor gevallen van ernstige verontreiniging of saneringen (artikel 3.1, eerste lid, Aanvullingswet bodem) net iets anders uit dan het rijk. Zie toelichting onder Graven en saneren op deze pagina.

Bij overgangsrecht saneringen Aanvullingswet bodem wijken wij gedeeltelijk af van de gegeven uitleg onder punt 1c tot en met 2c, of vullen wij deze aan.

Meer informatie over toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen vindt u bij Overgangsrecht Besluit bodemkwaliteit op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

Graven en saneren

In de volgende gevallen geldt het oude recht: de Wet bodembescherming en de daarbij horende regels of beleid.

Voor 1 januari 2024 is een beschikking ‘ernst en spoed’ afgegeven

 • De verontreiniging is beoordeeld als ‘ernstig geval’ en de sanering als ‘spoedeisend’.
 • Bij sanering van bodemverontreiniging moet u de sanering uitvoeren volgens de regels van de Wet bodembescherming en de Circulaire bodemsanering.
 • De onderzoeksplicht en saneringsplicht bedrijventerreinen geldt nog steeds.
 • Bij projectmatige graafwerkzaamheden zoals het leggen van een kabel of leiding moet u voldoen aan de regels van de Omgevingswet.
  Dit geldt niet als u hiervoor al een saneringsplan of BUS-melding heeft ingediend.

Voor 1 januari 2024 is een (raam)saneringsplan of BUS-melding ingediend

 • De sanering vindt plaats volgens de regels van de Wet bodembescherming of het Besluit uniforme saneringen.
 • Onder sanering valt ook het tijdelijk uitplaatsen van grond bij een BUS sanering ‘tijdelijk uitplaatsen’.
 • Bij projectmatige graafwerkzaamheden zoals het leggen van een kabel of leiding moet u voldoen aan de regels van de Omgevingswet.
  Dit geldt niet als u hiervoor al een saneringsplan of BUS-melding heeft ingediend.
 • Graven in sterke restverontreiniging onder een beschikte afdeklaag (leeflaag of verhardingslaag) valt meestal onder de regels van de Omgevingswet. Hierbij moet u wel rekening houden met mogelijke nazorgmaatregelen.
 • U moet de nazorgmaatregel in stand houden of herstellen. Soms is de nazorgmaatregel na het graven niet meer nodig. Bijvoorbeeld als door het graven de (rest)verontreiniging alsnog verdwijnt.
 • Soms ligt het meer voor de hand om het graven onder de regels van de Wet bodembescherming te laten plaatsvinden. Het advies is om voorafgaand aan de activiteit dit af te stemmen met het bevoegd gezag.

Nieuwe verontreinigingen ontstaan voor 1 januari 2024

 • Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging veroorzaakt na 31 december 1986 en voor 1 januari 2024 vallen onder het overgangsrecht.
 • De Wet bodembescherming (artikel 13) blijft van toepassing.

Toepassen grond, bouwstoffen en tijdelijke opslag grond

In een aantal situaties blijft ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet het Besluit bodemkwaliteit gelden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bij bestaande toepassingen met IBC-bouwstoffen. De monitoringsverplichtingen uit het Besluit bodemkwaliteit vallen ook onder het overgangsrecht, bijvoorbeeld bij controle op zetting en grondwaterstand.
 • Als grond, baggerspecie of bouwstoffen zijn aangebracht voor 1 januari 2024, of daarna onder overgangsrecht. Voor die toepassing blijft het oude recht gelden. Het overgangsrecht geldt alleen voor het ‘in toepassing houden’, inclusief de mogelijke verwijderingsplicht als het werk zijn functie verliest. Het overgangsrecht geldt niet voor uitbreidingen van bestaande toepassingen.

Voor sommige situaties geldt een gelijkstelling aan de regels uit de nieuwe wetgeving.

 • Als een melding voor toepassen van grond of baggerspecie is gedaan onder het Besluit bodemkwaliteit en deze toepassing nog niet heeft plaatsgevonden, geldt vanaf 1 januari 2024 deze als melding toepassen onder de Omgevingswet.

Kijk voor een compleet overzicht bij Overgangsrecht Besluit bodemkwaliteit op de website van Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

Ook na 1 januari 2024 kunt u wijzigen melden bij het landelijk Meldpunt bodemkwaliteit waarop het overgangsrecht van toepassing is.

Vragen?

Heeft u een vraag over overgangsrecht bodem? Neem dan contact met ons op.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem