Wij zijn een praktische organisatie die – met kennis van zaken –oplossingen aandraagt. Liever kijken we aan de voorkant wat mogelijk is binnen alle wet en regelgeving, dan dat we achteraf moeten constateren dat iets niet kan.

Onze missie is:

Wij staan voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.”

In de praktijk

Dit doen wij bijvoorbeeld door:

  • In vergunningen voorwaarden op te nemen die gericht zijn op duurzaamheid, veiligheid en het beperken van overlast (bijvoorbeeld door geur of geluid) voor omwonenden.
  • Zoveel mogelijk met ondernemers en opdrachtgevers in een vroeg stadium over een bouw- of milieuaanvraag te overleggen (vooroverleg), om te adviseren over alle vergunbare aspecten in de aanvraag.
  • Risicogericht bedrijven te controleren op naleving van wetten en regels op het gebied van milieu en (bouw)veiligheid (op basis van de inschatting van de risico’s schalen we het toetsniveau op of af).
  • Onze kennis over (bouw)veiligheid en milieu te bundelen bij het verlenen van vergunningen.
  • Gemeenten te adviseren over hun beleid op het gebied van onder meer evenementen.
  • Het gesprek aan te gaan met bedrijven en soms zelfs de confrontatie te zoeken bij de rechter ter behartiging van een milieubelang, bijvoorbeeld over energiezuinigheid van supermarkten en datacenters.
  • Digitale formulieren te ontwikkelen om zo eenvoudig mogelijk meldingen te doen, bijvoorbeeld van bodemsaneringen.
  • Oplossingen aan te dragen waar meerdere gemeenten en provincies mee uit de voeten kunnen, zoals de Bodem-app.   


Stem