Vrijwel alle bedrijven moeten voldoen aan de Wabo en de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer schrijft voor aan welke regels en voorschriften bedrijven moeten voldoen om het milieu ‘de grootst mogelijke bescherming te bieden’. Op grond hiervan moet een ondernemer de algemene milieuregels, het Activiteitenbesluit dus, naleven en een melding bij ons indienen of een omgevingsvergunning voor milieu (voorheen: milieuvergunning) aanvragen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ziet erop toe dat bedrijven deze regels naleven. Om zo effectief en efficiënt mogelijk te controleren en handhaven, analyseren we heel veel verschillende informatie (bijvoorbeeld risicogerichte branchecontroles, netwerkanalyses en geografische analyses). Zo stellen we prioriteiten en richten we ons toezicht vooral op die branches, ketens en bedrijven die daadwerkelijk de grootste risico’s voor de leefomgeving vormen.

Thema’s

Stem