Luchtfoto Contactweg werkzaamheden spooronderdoorgang

Datum: 06-04-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft een ontheffing verleend voor de nachtelijke werkzaamheden aan de spooronderdoorgang Contactweg/ Nieuwe Hemweg. Tijdens de Paasdagen was dat niet zo snel uit het systeem te halen.

We betreuren dat er zoveel mensen overlast hebben ervaren. Door de weersomstandigheden heeft het geluid een stuk verder gedragen dan was voorzien.

De OD NZKG heeft deze ontheffing afgegeven, omdat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden binnen de buitendienststelling, van het spoor, een treinvrije periode. In de ontheffing is opgenomen dat de aannemer omwonenden (binnen een contour van 55 dB(A)) tijdig schriftelijk op de hoogte stelt. Om deze periode zo kort mogelijk te houden is het noodzakelijk dat er ook buiten de gangbare werktijden werkzaamheden uitgevoerd worden. Treinvrije periodes worden ingepland door ProRail. Bij ontheffingen voor nachtelijke werkzaamheden worden geluidsprognoses ingediend en door de OD NZKG getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en de richtlijn Bouwlawaai 2016 dat de gemeente Amsterdam als handvat heeft bij het beoordelen van dit soort verzoeken tot ontheffingen.

Richtlijn Bouwlawaai 2016

In deze richtlijn staat opgenomen dat alleen een ontheffing wordt verleend om ’s avonds, ’s nachts of op zon- of feestdagen werkzaamheden te mogen uitvoeren bij een technische of een maatschappelijke noodzaak. Onder maatschappelijke noodzaak wordt bijvoorbeeld verstaan: bouw- of sloopwerkzaamheden aan de infrastructuur, die om andere redenen niet overdag kunnen plaatsvinden, met als voornaamste reden doorstroom van het verkeer in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid. Hierbij dient een afweging te worden gemaakt tussen hinder en maatschappelijke noodzaak om (met name in nachten) door te werken. In de Geluidsprognose zijn hiervoor de geluidsniveaus berekend.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem