Norit Nederland B.V., aan de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam, is een producent van actieve kool uit cokes, lignosulfonaat en teer die wordt gebruikt om onzuiverheden uit water, lucht, consumptiegoederen, farmaceutische producten, andere vloeistoffen en gassen te halen. In februari 2022 constateerde een inspecteur van de OD NZKG een overschrijding van de maximale toegestane uitstoot van naftaleen door het bedrijf. Het bedrijf moet maatregelen treffen om deze overschrijding omlaag te brengen en de emissie aan de wettelijke normen te laten voldoen.

Momenteel ligt het ontwerp maatwerkbesluit voor Norit ter inzage. U kunt het ontwerp en de overige relevante documenten van 4 november tot 17 december 2022 hier inzien.

Wat heeft de OD NZKG geconstateerd?

Bedrijven zoals Norit zijn verplicht aan de OD NZKG te rapporteren welke zogenoemde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) zij uitstoten. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. In dit kader heeft Norit emissiemetingen laten uitvoeren en hierover aan de OD NZKG gerapporteerd. Bij de controle van dit rapport constateerde onze inspecteur dat de gemeten concentraties naftaleen hoger zijn dan toegestaan.

Wat betekent dit voor omwonenden?

Bij langdurige blootstelling aan naftaleen kan dit nadelige effecten hebben voor milieu en volksgezondheid. Het is niet bekend sinds wanneer Norit de norm voor naftaleen overschrijdt en wat het effect op de omgeving in het verleden is geweest. De informatieplicht voor het rapporteren van ZZS is pas vanaf 2021 van kracht.

Welke actie heeft de OD NZKG ondernomen?

De overschrijdingen waren dermate hoog dat de OD NZKG Norit direct een last onder dwangsom heeft opgelegd van € 500.000,- en het bedrijf heeft opgedragen direct maatregelen te treffen om de emissie aan de wettelijke normen te laten voldoen.

Norit deed aanpassingen om de uitstoot te verminderen

Het bedrijf heeft onderdelen gecontroleerd en vervangen om te onderzoeken welk effect dit heeft op de uitstoot. Een geaccrediteerd bureau heeft hierna metingen uitgevoerd en dit bleek een gunstig effect te hebben. Daarmee werd de emissie verminderd. Dit voldoet echter nog niet aan de wettelijke norm. Norit heeft daarom de oude installatie omgebouwd, waarbij de verwachting was dat deze beter zou presteren. Dit zorgde echter niet voor het gewenste effect.

Norit heeft een verzoek tot maatwerk ingediend

Norit heeft de installatie weer teruggebouwd. Aangezien het bedrijf hiermee niet aan de wettelijke norm kan voldoen, heeft Norit een verzoek tot maatwerk ingediend bij de OD NZKG. Met zo’n besluit kan het bevoegd gezag, de OD NZKG, afwijken van de regels, wanneer daar goede argumenten voor zijn.  

De OD NZKG is van plan een maatwerkbesluit aan Norit te verlenen

Het is op dit moment voor Norit technisch niet haalbaar om aan de wettelijke norm te voldoen. Met een maatwerkbesluit gelden voor Norit gedurende 9 maanden nieuwe (hogere) emissiegrenswaarden. Hierbij is van belang dat Norit voldoet aan BBT ( best beschikbare technieken, de meest doeltreffende methoden die haalbaar zijn, om nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen). De OD NZKG heeft bij de GGD advies ingewonnen over het effect op de leefomgeving. Op basis van de gemeten PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) emissie, is de inschatting van de GGD dat de berekende concentraties op leefniveau (immissie) niet tot verhoogde gezondheidsrisico’s leiden in de omgeving.

Norit moet zich inspannen om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken

De GGD adviseert in het algemeen om de industriële emissie van stoffen als PAK’s- en in het bijzonder stoffen in de categorie “zeer zorgwekkende stoffen”- zo veel als mogelijk te beperken. Dit is ook de lijn van de OD NZKG. Daarom verplichten we het bedrijf een haalbaarheidsstudie te doen. Hiermee moet Norit aantonen waarom het niet haalbaar is om onder de wettelijke norm te komen, maar moeten zij ook aantonen welke emissiebeperking wel haalbaar is en welke maatregelen zij gaan treffen om dit te bereiken.

Het ontwerp van het maatwerkbesluit ligt ter inzage

De OD NZKG heeft een ontwerp maatwerkbesluit gemaakt. Dit kunt u zien als een concept. U kunt het ontwerp en de overige relevante documenten van 4 november tot 17 december 2022 hier inzien. Tijdens deze periode kunt u reageren met een zienswijze. Daarna stellen wij het definitieve besluit vast.

Op 17 november lichten we het ontwerp toe

Het ontwerp van het maatwerkbesluit is een juridisch document. Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Daarom organiseren we op donderdag 17 november van 16.30 tot 18.00 uur een bijeenkomst in ons kantoorgebouw aan de Ebbehout 31, Zaandam. We geven dan een toelichting en leggen uit op welke onderdelen u een zienswijze kunt indienen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar communicatie@odnzkg.nl. Geef hierbij aan wat u graag wilt bespreken en welke vragen u heeft, zodat wij ons goed kunnen voorbereiden.  

Inmiddels hebben wij een eNose geplaatst bij het bedrijf

Tijdens de vorige bijeenkomst kondigden we de plaatsing van 2 eNoses rondom Norit aan. Een eNose is een meetinstrument met 4 sensoren die veranderingen in de luchtsamenstelling waarnemen. Hiermee kunnen we, bij meldingen van overlast, de oorzaak beter opsporen. De eerste eNose is in een lantaarnpaal aan de Pieter Ghijsenlaan geplaatst. Voor de tweede eNose wordt nog een geschikte locatie gezocht.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stel deze dan via het contactformulier.


Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem