Norit Nederland B.V., aan de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam, is een producent van actieve kool uit cokes, lignosulfonaat en teer die wordt gebruikt om onzuiverheden uit water, lucht, consumptiegoederen, farmaceutische producten, andere vloeistoffen en gassen te halen. In februari 2022 constateerde een inspecteur van de OD NZKG een overschrijding van de maximale toegestane uitstoot van naftaleen door het bedrijf. Norit kan op dit moment niet voldoen aan de algemene norm voor de uitstoot van naftaleen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een tijdelijk maatwerkbesluit aan Norit verleend met nieuwe normen waaraan Norit wel kan voldoen. Het bedrijf moet maatregelen treffen om de emissie aan de wettelijke normen te laten voldoen.

Wat heeft de OD NZKG in februari 2022 geconstateerd?

Bedrijven zoals Norit zijn verplicht aan de OD NZKG te rapporteren welke zogenoemde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) zij uitstoten. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. In dit kader heeft Norit emissiemetingen laten uitvoeren en hierover aan de OD NZKG gerapporteerd. Bij de controle van dit rapport constateerde onze inspecteur dat de gemeten concentraties naftaleen hoger zijn dan toegestaan.

Wat betekent dit voor omwonenden?

Bij langdurige blootstelling aan naftaleen kan dit nadelige effecten hebben voor milieu en volksgezondheid. Het is niet bekend sinds wanneer Norit de norm voor naftaleen overschrijdt en wat het effect op de omgeving in het verleden is geweest. De informatieplicht voor het rapporteren van ZZS is pas vanaf 2021 van kracht.

Welke actie heeft de OD NZKG ondernomen?

De overschrijdingen waren dermate hoog dat de OD NZKG Norit direct een last onder dwangsom heeft opgelegd van € 500.000,- en het bedrijf heeft opgedragen direct maatregelen te treffen om de emissie aan de wettelijke normen te laten voldoen.

Norit deed aanpassingen om de uitstoot te verminderen

Het bedrijf heeft onderdelen gecontroleerd en vervangen om te onderzoeken welk effect dit heeft op de uitstoot. Een geaccrediteerd bureau heeft hierna metingen uitgevoerd en dit bleek een gunstig effect te hebben. Daarmee werd de emissie verminderd. Dit voldoet echter nog niet aan de wettelijke norm. Norit heeft daarom de oude installatie omgebouwd, waarbij de verwachting was dat deze beter zou presteren. Dit zorgde echter niet voor het gewenste effect.

De OD NZKG heeft een maatwerkbesluit verleend aan Norit

Norit heeft de installatie weer teruggebouwd. Aangezien het bedrijf hiermee niet aan de wettelijke norm kan voldoen, heeft Norit een verzoek tot maatwerk ingediend bij de OD NZKG. Met zo’n besluit kan het bevoegd gezag, de OD NZKG, afwijken van de regels, wanneer daar goede argumenten voor zijn. De OD NZKG heeft op 1 februari 2023 een maatwerkbesluit aan Norit verleend (bekijk de publieksvriendelijke samenvatting van het maatwerkbesluit). Hiermee gelden voor Norit tot 1 november 2023 nieuwe (hogere) emissiegrenswaarden. Hierbij is van belang dat Norit voldoet aan BBT ( best beschikbare technieken, de meest doeltreffende methoden die haalbaar zijn, om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen). De OD NZKG heeft bij de GGD advies ingewonnen over het effect op de leefomgeving. Op basis van de gemeten PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) emissie, is de inschatting van de GGD dat de berekende concentraties op leefniveau (immissie) niet tot verhoogde gezondheidsrisico’s leiden in de omgeving.

Norit moet zich inspannen om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken

De GGD adviseert in het algemeen om de industriële emissie van stoffen als PAK’s- en in het bijzonder stoffen in de categorie “zeer zorgwekkende stoffen”- zo veel als mogelijk te beperken. Dit is ook de lijn van de OD NZKG. Daarom verplichten we het bedrijf een haalbaarheidsstudie te doen. Hiermee moet Norit aantonen waarom het niet haalbaar is om onder de wettelijke norm te komen, maar moeten zij ook aantonen welke emissiebeperking wel haalbaar is en welke maatregelen zij gaan treffen om dit te bereiken.

Norit heeft een vergunning aangevraagd voor een actief koolfilter

Op 3 augustus 2023 heeft Norit bij de OD NZKG een vergunning aangevraagd voor een actief koolfilter. De bedoeling is dat de lucht die uit de thermoreactor komt, door dit actief koolfilter wordt geleid, als extra zuiveringsstap. Daarna wordt de lucht via de schoorsteen in de buitenlucht uitgestoten. Het actief koolfilter moet vooral PAK’s en naftaleen uit de lucht van de thermoreactor halen, waardoor veel minder van deze stoffen in de buitenlucht terecht komen. Met het actief koolfilter wil Norit de uitstoot van PAK’s en naftaleen terugbrengen tot maximaal de algemeen geldende norm, die na 1 november 2023 weer geldt. Uiterlijk 28 september nemen wij een besluit op deze aanvraag (of uiterlijk 6 weken later, als wij er binnen deze termijn niet uitkomen). Op dat moment publiceren wij het besluit en de bijbehorende stukken.

Heeft u nog vragen? Stel deze dan via het contactformulier.
Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem