Tata Steel vogelvlucht

Datum: 13-10-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) scherpt, in mandaat van de provincie Noord-Holland, de vergunning van Tata Steel aan op een aantal zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Dat is het resultaat van een inventarisatie van deze stoffen door de OD NZKG bij Tata Steel. Doel van deze inventarisatie is een volledig en actueel inzicht in het gebruik en de emissies van (potentiële) ZZS bij de bedrijven die onder provinciaal toezicht vallen, waaronder Tata Steel. Inclusief een overzicht van welke vergunningen hierop aangepast moeten worden.

Vergunning scherper

Bij de ZZS inventarisatie bij Tata Steel kijkt de OD NZKG naar de werkelijke uitstoot en de vergunde uitstoot aan Tata Steel, de situatie op papier. Uit het onderzoek blijkt dat de werkelijke uitstoot van ZZS door Tata Steel het maximaal toelaatbaar risiconiveau niet overschrijdt, maar dat de vergunning op papier bij een achttal stoffen nog ruimte laat voor aanscherping. De OD NZKG scherpt de  vergunning hierop aan. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Onderdeel van ons programma Tata Steel is dat we op basis van onderzoek steeds kijken waar de vergunning scherper kan, en dat vervolgens ook aanpakken. Ik verwacht dat de OD NZKG dat op meer punten in de milieuvergunning van Tata Steel zal doen.”

Aanscherpen met prioriteit

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zal met prioriteit de vergunning van Tata Steel op deze ZZS-stoffen actualiseren en aanscherpen. Dit proces neemt ongeveer een half jaar in beslag, in verband met wettelijke termijnen.

Aangetroffen situatie

Voor acht ZZS-stoffen kan de vergunning scherper dan hij nu is. Voor beryllium, chroom en kwik geeft de vergunning van Tata Steel momenteel meer ruimte waardoor het maximaal toelaatbaar risiconiveau kan worden overschreden. Op basis van de vergunde uitstoot kan de Europese grenswaarden voor lood worden overschreden. Voor arseen, cadmium, nikkel en Benzo(a)pyreen (B(a)P) kunnen de Europese streefwaarden worden overschreden. De daadwerkelijke uitstoot van Tata Steel ligt onder het maximaal toelaatbaar risiconiveau en de Europese grens- en streefwaarden. De uitstoot van deze stoffen wordt nu in de vergunning aangescherpt. Bij indirecte lozingen is een overschrijding van kwik aangetroffen. Hier heeft de OD NZKG een handhavingstraject [link naar bericht] voor gestart en er zijn inmiddels nadere afspraken gemaakt tussen OD NZKG en Tata Steel.

ZZS-inventarisatie levert belangrijk inzicht op

De provincie is samen met de betrokken omgevingsdiensten in 2019 gestart  met een ZZS-inventarisatie bij alle bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Ook Tata Steel nam aan deze inventarisatie deel. Tata Steel leverde aanvankelijk incomplete gegevens aan. Provincie en OD NZKG hebben Tata Steel verzocht de volledige gegevens aan te leveren en deze zijn nu door de OD NZKG en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeeld. Doel van de inventarisatie is de hoeveelheid ZZS die in de leefomgeving terechtkomen zoveel mogelijk te verminderen. De inventarisatie levert belangrijke extra inzichten op, die de provincie en de OD NZKG gebruiken om de vergunning van Tata Steel aan te scherpen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem