Data

Datum: 15-09-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Microsoft toestemming verleend om te starten met de bouw van een datacenter op Het Venster in Middenmeer. Op basis van de aangeleverde informatie en vooruitlopend op de definitieve vergunning, die naar verwachting op korte termijn wordt verleend, mag Microsoft vast op eigen risico starten met de bouw.

De OD NZKG heeft een zogenaamde gedoogbeslissing afgegeven. Een gedoogbeslissing wordt onder strikte voorwaarden verleend en alleen als de definitieve omgevingsvergunning in zicht is. De OD NZKG heeft alle ingediende stukken getoetst. De bouwwerkzaamheden zijn op hoofdlijnen getoetst aan brandveiligheid en constructieve eisen. Op basis van de ingediende aanvraag en de beoordeling van de documenten is het aannemelijk dat de aangevraagde omgevingsvergunning bouw én milieu op korte termijn kan worden verleend. Vooruitlopend daarop mag Microsoft op eigen risico starten met de bouw van het datacenter in Middenmeer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Na het nemen van de gedoogbeslissing zal op korte termijn een ontwerpbeschikking op de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Deze zal vervolgens zes weken ter inzage liggen en gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingebracht. Na beoordeling van de zienswijzen zal een definitieve beschikking worden opgesteld, waarin de eventuele ingediende zienswijzen zijn verwerkt. Deze zal eveneens zes weken ter inzage liggen en hier kan beroep tegen worden ingesteld.

Voorgeschiedenis

De gemeente Hollands Kroon heeft op 5 januari 2021 een omgevingsvergunning verleend aan Microsoft voor het oprichten en bouwen van een datacenter aan de Cultuurweg 11 in Middenmeer (het Venster). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ (hierna ‘bouw/ro’). Bij de beoordeling van de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gevolgd. Tijdens deze procedure is ervan uitgegaan dat voor het onderdeel milieu (het oprichten) een melding Activiteitenbesluit voldeed. De belangrijkste afweging daarbij was dat de aanwezige aggregaten alleen bij stroomstoringen worden gebruikt. Voortschrijdend inzicht brengt mee dat deze noodstroomvoorzieningen meetellen voor de vergunningplicht en dat de provincie het bevoegd gezag is. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert de vergunningverlening en het bijbehorend toezicht namens de provincie Noord-Holland uit.

De gedoogbeslissing vind je via het Loket, kijk op datum 15-09-2021

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem