De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft in september 2019 aan Vattenfall in Diemen een vergunning verleend voor de bouw en exploitatie van een biomassacentrale op houtpellets.  

Wat doet de Omgevingsdienst?

De OD NZKG verleent namens de provincie Noord-Holland de omgevingsvergunning bouw en milieu. De OD NHN verleent namens de provincie Noord-Holland de vergunning Wet natuurbescherming. De gemeente Diemen heeft op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) door een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ingestemd met de vestiging van een biomassa installatie op het terrein van Vattenfall. Deze verklaring is onderdeel van de omgevingsvergunning bouw en milieu.

Binnen nationale en Europese regelgeving beoordeelt de OD NZKG aspecten als emissies, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid. Uit deze beoordeling blijkt dat de vergunde situatie van Vattenfall aan alle regelgeving op deze terreinen voldoet. Vanwege de zorgen van de bewoners in de omgeving en de politieke weerstand is na het ontwerpbesluit een convenant gesloten tussen betrokken partijen waaronder Vattenfall, provincie Noord-Holland, gemeenten Diemen en Amsterdam. Daarin is een aantal afspraken gemaakt; zo is bijvoorbeeld de vergunde emissie van stof gehalveerd en dient het transport van de houtpellets plaats te vinden met behulp van uitstootvrij vervoer. De OD NZKG houdt toezicht op naleving van de vergunning. 

Houtachtige biomassa 

Houtachtige gewassen worden gezien als biomassa als de aard van het materiaal overeenkomt met producten uit de bosbouw. In de biomassacentrale Diemen wil Vattenfall houtachtige pellets verbranden waarbij de ontstane warmte wordt overgedragen aan het water in het warmtenet.  

Toetsingskader OD NZKG 

De OD NZKG toetst een initiatief als dat van Vattenfall aan nationale en Europese regelgeving. Conclusie van de OD NZKG is dat de vergunde situatie van Vattenfall, mede door het convenant, ruimschoots aan alle regelgeving op het terrein van emissies, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid voldoet. Er is dus geen wettelijke grondslag om de vergunning te weigeren. De bevoegdheden van de OD NZKG liggen niet op het terrein van duurzaamheid en CO2-emissie van de biomassa. 

Hoger beroep bij de Raad van State 

Op 21 februari 2023 is het hoger beroep van MOB tegen de omgevingsvergunning bouw en milieu (inclusief VVGB) en de vergunning Wet natuurbescherming bij de Raad van State.  

Rechtbankzitting bij de Rechtbank Haarlem 

Op 1 februari 2021 was de zitting bij de Rechtbank Haarlem waar de bezwaren van Natuurmonumenten, bewoners en Mobilisation for the Environment (MOB) tegen zowel de Omgevingsvergunning Milieu en Bouw -inclusief Vvgb- en de vergunning Wet natuurbescherming behandeld werden. De Rechtbank kwam op 7 juni 2021 tot een uitspraak. De Rechtbank heeft geoordeeld dat zowel de bezwaren op het terrein van de Omgevingsvergunning als de Wet natuurbescherming ongegrond zijn. 

Op de website van de Gemeente Diemen vindt u een tijdlijn met de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen rond de Biomassacentrale.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem