datacenter Microsoft

Datum: 19-04-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vandaag de definitieve omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en het in werking hebben van een datacenter van Microsoft*.  In de vergunning zijn onder andere voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu.      

Twee omgevingsdiensten 

Bij dit dossier zijn volgens mandaat namens de provincie Noord-Holland twee Omgevingsdiensten betrokken: de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (voor bouw en milieu) en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) (voor natuur/ stikstof). Omdat Microsoft de vergunning heeft aangevraagd bij de OD NZKG, is er een aparte natuurparagraaf opgenomen (verzorgd door OD NHN) in de omgevingsvergunning van Microsoft. 

Natuurparagraaf 

De natuurparagraaf in de definitieve vergunning is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Dit komt door de uitspraak van de Raad van State van 2 november vorig jaar, waardoor Microsoft alsnog informatie heeft moeten aanleveren over de stikstofdepositie als gevolg van de bouw. Dit betrof ook informatie over stikstofreducerende maatregelen die Microsoft getroffen heeft.  

Bij de beoordeling van deze informatie heeft Omgevingsdienst Noord-Holland Noord geconcludeerd dat het bouwen en in gebruik hebben van het datacenter geen nadelige gevolgen heeft voor de Natura 2000 gebieden. Er is daardoor geen sprake van een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit is verwerkt in de definitieve vergunning.  

Zes weken inzagetermijn en beroep 

De definitieve vergunning ligt vanaf 20 april zes weken ter inzage tot 3 juni 2023 via het Loket van de OD NZKG (‘Vergunning verleend Cultuurweg 11, Middenmeer’). Er kan beroep worden ingediend tegen de vergunning.

Eerdere berichten over het vergunningsproces:

* Het gaat hier over datacenter AMS13/14 gelegen op de Cultuurweg 11 te Middenmeer (Het Venster). 


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem