Datum: 15-06-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vandaag het ontwerpbesluit voor het bouwen en het in werking hebben van een datacenter van Microsoft ter inzage gelegd. Het gaat hier over datacenter AMS13/14, het tweede datacenter van Microsoft op dit terrein, gelegen op de Cultuurweg 11 te Middenmeer (het Venster)*   

Zes weken inzagetermijn
Het ontwerpbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingebracht. Na beoordeling van de zienswijzen zal een definitieve vergunning worden opgesteld, waarin de eventuele ingediende zienswijzen zijn verwerkt. Deze zal eveneens zes weken ter inzage liggen en hier kan beroep tegen worden ingesteld. NB: Inzage is van 9 juli tot 20 augustus 2022.

Bouwwerkzaamheden
In september 2021 en februari 2022 heeft de OD NZKG gedoogbeslissingen afgegeven waardoor Microsoft, vooruitlopend op het afgeven van de omgevingsvergunning, kon starten met een aantal bouwwerkzaamheden. Microsoft is hier op 11 april j.l. mee gestart. Een inspecteur van de OD NZKG begeleidt de uitvoering van het bouwplan ter plaatse. Na de definitieve vergunningverlening kan Microsoft het datacenter in gebruik nemen.

Voorgeschiedenis
De gemeente Hollands Kroon heeft op 5 januari 2021 een omgevingsvergunning verleend aan Microsoft voor het oprichten en bouwen van een datacenter aan de Cultuurweg 11 in Middenmeer (het Venster). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’.

Bij de beoordeling van de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gevolgd. Tijdens deze procedure is ervan uitgegaan dat voor het onderdeel milieu (het oprichten) een melding Activiteitenbesluit voldeed.

De belangrijkste afweging daarbij was dat de aanwezige aggregaten alleen bij stroomstoringen worden gebruikt. Voortschrijdend inzicht brengt mee dat deze noodstroomvoorzieningen meetellen voor de vergunningplicht en dat de provincie daarmee het bevoegd gezag is. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert de vergunningverlening en het bijbehorend toezicht namens de provincie Noord-Holland uit.

*Het gaat hier niet om het datacenter B1

Foto: Enkele bouwwerkzaamheden zijn in april gestart.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem