Inspectie KGF2 tijdens intensief toezicht

Datum: 26-10-2021

In april dit jaar plaatste de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) Kooksfabriek 2 (KGF2) onder intensief toezicht. Met dit intensieve toezicht wilde de OD NZKG meer inzicht krijgen in de relevante geurbronnen en de geuroverlast van deze werkeenheid significant af laten nemen. De OD NZKG heeft deze periode geëvalueerd en afgerond. Wel is besloten een vervolgtraject van 6 maanden uit te voeren waarbij de OD NZKG nog een aantal acties uitvoert, monitort of de ingezette maatregelen het gewenste effect hebben en kijkt of er moet worden bijgestuurd. De aandacht op KGF2 blijft.

Resultaten

Een speciaal samengesteld team van de OD NZKG heeft de afgelopen 6 maanden de verschillende processtappen bij KGF2 heel nauw gevolgd en de geurproblematiek vanuit allerlei invalshoeken benaderd en geanalyseerd. Het aanhoudende hoge aantal overlastmeldingen vanuit de omgeving was voor de OD NZKG aanleiding op deze nieuwe wijze intensief toezicht te houden op een specifiek werkonderdeel van Tata Steel. De OD NZKG blijft deze werkeenheid de komende maanden intensief volgen. 

Nieuwe methodes

Sinds kort beschikt de OD NZKG over een hypergeavanceerde FLIR camera die we bij dit traject konden inzetten. Een FLIR (Forward Looking Infrared)-camera maakt voor het blote oog onzichtbare electromagnetische straling (infrarode straling) zichtbaar. Hiermee kan de uitstoot en lekkage van vluchtige organische stoffen (VOS) in beeld worden gebracht. Met behulp van deze camera is geprobeerd het beeld van de batterijen vast te leggen. Dankzij de camera hebben we kunnen vaststellen dat het “smeren” van de ovendeuren een goede manier is om ontstane deuremissies, die een belangrijke rol bij de geuroverlast voor de omgeving, te verhelpen.

Norm deuremissies aangescherpt

In het proces van een kooksfabriek zijn er meerdere stappen te onderscheiden. Denk hierbij aan het vullen van de batterijen met de kolen, het kooksproces, het uitdrukken van de kolen en tot slot het blussen. Bij elke stap komen in meer of mindere mate emissies vrij. Een van onze bevindingen heeft er toe geleid dat we de norm voor de deuremissies verder gaan aanscherpen tot het niveau zoals beschreven in de BREF*. Hiermee wordt het lage niveau vastgelegd en de ruimte uit de vergunning weggenomen en kunnen we handhaven indien de emissies alsnog hoger worden. De vergunningprocedure hiervoor loopt en wordt naar verwachting dit jaar nog afgerond.

Emissies vallen binnen de norm

Voor een aantal specifieke bronnen is naleving van de normen, zoals vastgelegd in de vigerende omgevingsvergunning, beoordeeld. In vrijwel alle gevallen is vastgesteld dat de emissies binnen de norm vallen. Dit betreft de deuremissies, vulgatenemissie, vulemissie en klimpijpemissie. In één geval, bij de ontzwaveling van kooksovengas, is er aanleiding voor nader onderzoek wat mogelijk tot een handhavingstraject kan leiden.

Minder geuroverlast

De OD NZKG heeft kunnen vaststellen dat Tata Steel actief bezig is met het verminderen van de geurproblematiek. Zo wordt er bijvoorbeeld adequaat gereageerd op lekkages en treft het bedrijf diverse maatregelen om geuroverlast tegen te gaan. Na de periode van 6 maanden intensief toezicht lijkt de geuroverlast van KGF2 naar de omgeving te verminderen, maar dit moet verder gevolgd worden. Deze eerste signalen zijn positief, maar de OD NZKG houdt hier vinger aan de pols.**

Vervolg

De OD NZKG stelt dat er nog onontgonnen mogelijkheden zijn die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van geuroverlast. Deze worden de komende maanden uitgevoerd in een vervolgtraject. Het gaat hierbij om: 

  • Monitoring van de voortgang van de geurmaatregelen;
  • Uitvoeren van onderzoek naar de luchtemissie om de uitstoot van specifieke bronnen vast te leggen;
  • Uitvoeren van onderzoek naar de geurdrempel om vast te leggen tot waar een specifieke geur te ruiken is;
  • Aanpassen van de vergunning rond Inspectie & Onderhoud en het borgen van fysieke/technische maatregelen ter reductie van geuroverlast om de situatie voor nu en de toekomst te borgen.

* BREF De oorsprong van de normen die gesteld zijn voor een kooksgasfabriek ligt in de BREF IJzer en Staal. BREF of BREF-documents staat voor BAT Reference documents. ‘BAT’ staat voor Best Available Techniques oftewel Best Beschikbare Techniek. Op Europees niveau is afgesproken wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen, dit staat in een BREF-document beschreven. De maatregelen of geaccepteerde alternatieven worden vervolgens vastgelegd in een vergunning.

** Melden van overlast is onverminderd van belang. De meldingen vormen belangrijke input voor de toezichthouders en fungeren in feite als een extra paar ogen, oren, en in dit geval neus van de OD NZKG
. Toezichthouders kunnen n.a.v. overlastmeldingen direct actie ondernemen, of als dat niet mogelijk is, kan de OD NZKG diverse analyses laten uitvoeren. Voor de analyses zijn er data-analisten in dienst. De uitkomsten kunnen de toezichthouders weer gebruiken voor het toezicht. We leggen de meldingen naast de informatie die we uit het eigen e-Nose-netwerk halen. Inwoners van de gemeenten rondom het terrein van Tata Steel die hiervan overlast hebben, kunnen dit melden via het Meldpunt Overlast Tata Steel

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem