Datum: 15-04-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) plaatst Kooksfabriek 2 onder Intensief Toezicht. Met deze volgende stap, die voortvloeit uit het Uitvoeringsprogramma, zoomt de OD NZKG het komende half jaar in op de geuroverlast die wordt veroorzaakt door Kooksfabriek 2. Van Tata wordt verlangd dat het terugdringen van geuroverlast uit deze fabriek met stip op 1 komt te staan. De OD NZKG bundelt hiervoor interne en externe deskundigheid in een speciaal Kernteam dat gericht interventies inzet. Hiermee willen we de geuroverlast die deze werkeenheid veroorzaakt significant terug laten brengen.

Onvoldoende verbetering

In de Roadmap van Tata Steel staat het minimaliseren van de geuroverlast van de Kooksfabrieken als maatregel genoemd. Uit analyse van de ons beschikbare data blijkt echter dat sinds begin 2019 het aantal meldingen van geuroverlast rondom het Tata-terrein alleen maar toeneemt. Alleen al vorig jaar meldden omwonenden bijna 1800 keer geuroverlast. Ongeveer driekwart van de meldingen is afkomstig van inwoners van Wijk aan Zee. Het is aannemelijk dat de Kooksfabriek 2 hier gezien de ligging, de meest voorkomende windrichting en de beschrijving van de hinder een aanzienlijke rol in speelt. Dit maakt dat de OD NZKG nu deze stap zet in aanvulling op al lopende handhavingstrajecten bij de Kooksfabrieken.

Intensief Toezicht

Voor de OD NZKG is er onvoldoende voortgang geboekt om de geuroverlast voor de omgeving te verminderen. Daarom gaat de OD NZKG per direct intensief toezicht houden op de Kooks- en Gasfabriek 2 op het aspect geur. De OD NZKG formeert een Kernteam dat focust op Kooksfabriek 2 en zich specifiek richt op alle geurrelevante activiteiten van dit bedrijfsonderdeel. Van Tata verlangen we openheid te geven in relevante data, inzicht in ‘geurkritische’ processen en vergaande optimalisering van dagelijkse bedrijfsvoering alsmede het terugdringen van incidenten. Ook moeten zij vooraf nadenken of bij werkzaamheden geuroverlast ontstaat en hoe ze dit gaan beperken. Daarnaast gaat er periodiek overleg plaatsvinden tussen het management van de OD NZKG en Kooksfabriek 2.

Dit intensief toezicht geldt in ieder geval voor tenminste 6 maanden. Na deze periode zal er een herijking plaatsvinden. Op basis van de resultaten wordt bekeken of afgeschaald kan worden tot regulier toezicht of dat het nodig is te escaleren en de gehele Kooks- en Gasfabriek onder Verscherpt Toezicht te plaatsen.

Achtergrond Kooksfabrieken 

In de Kooksfabrieken worden uit kolen kooks gemaakt. Deze kooks zijn nodig voor het maken van ruwijzer. Bij de productie van kooks komen zowel in de normale bedrijfsvoering als bij incidenten geuren vrij. Het is aan de Kooksfabriek om dit tot het minimum te beperken.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem