Geurcontour Geurbesluit

Datum: 23-05-2022

Tata Steel moet de geuroverlast in de IJmond verder terugdringen. Dat heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied besloten. Dit gebeurt door het vastleggen van een kleinere geurcontour en het halveren van de tijd waarbinnen Tata Steel die moet realiseren. Een geurcontour is het fysieke gebied waarbinnen geurhinder mag plaatsvinden. De nieuwe maatregelen gaan verder dan de ontwerpbesluiten die de OD NZKG eerder publiceerde. Ook de maatregel op Hoogovens 6 blijft gehandhaafd met dit besluit, Tata móet deze geurmaatregel nemen.

Omwonenden van Tata Steel ervaren veel geuroverlast afkomstig van de staalfabrikant. De meeste meldingen van overlast die de Omgevingsdienst binnenkrijgt, gaan ook over geur. De OD NZKG publiceerde daarom eind vorig jaar twee ontwerpbesluiten geur waardoor Tata Steel doorlopend aan geurvermindering moet werken. Op basis van de reacties op de ontwerpbesluiten, publiceert de OD NZKG dit definitieve Geurbesluit. Daarmee ligt er een geurbesluit dat recht doet aan de ingebrachte zienswijzen en waarmee (ernstige) geuroverlast zal verminderen.

Zienswijzen

Op de (herziene) ontwerpbesluiten hebben de Dorpsraad Wijk aan Zee, Stichting IJmondig en Tata Steel zienswijzen ingebracht. Omgevingsdienst IJmond heeft namens Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen een advies ingebracht. We hebben de zienswijzen ter harte genomen.

Belangrijkste veranderingen

Niet tien, maar vijf jaar de tijd

De werkeenheden van Tata Steel die niet voldoen aan de grenswaarden van het provinciaal geurbeleid, Kooksfabriek 1 en 2 en de Oxystaalfabriek, hebben nu maximaal vijf jaar de tijd hier wel aan te voldoen in plaats van tien jaar zoals we in het ontwerpbesluit stelden. Dit omdat in de tussentijd een maatregel genomen is, waardoor de OD NZKG stelt dat vijf jaar nu haalbaar moet zijn.

Maatregel Hoogoven 6 blijft in stand

We hebben het pleidooi van Tata Steel de geurmaatregel op Hoogoven 6 niet toe te passen, afgewezen. Het staat buiten kijf dat het in het belang is van de bescherming van het milieu deze maatregel door te voeren, omdat H2S (waterstofsulfide) en SO2 (zwaveldioxide) hierdoor geëlimineerd worden. De implementatietermijn wordt verlengd  (1 september 2023 is gewijzigd naar 1 juni 2024) vanwege het langer dan verwachte vergunningsproces. De OD NZKG gaan niet mee in het verzoek van Tata Steel om de termijn pas in te laten gaan na afronding van de bezwaar- en beroepsfase.

Voortgang gewaarborgd

Daarnaast hebben we een voorschrift uitgebreid waardoor Tata Steel middels een verplicht Plan van Aanpak moet aangeven welke maatregelen zij gaat treffen om aan het Geurbesluit te voldoen. Het staalbedrijf moet aangeven hoe ze de effecten van de getroffen maatregelen meet (inclusief de bijhorende termijn) en de effecten op de geurcontour berekent. Hiermee wordt de voortgang gewaarborgd. Als de voortgang onvoldoende is, gaat de OD NZKG handhaven.

Met de publicatie van beide definitieve geurbesluiten wordt een volledige actualisatie en aanscherping van de vergunning voor het onderdeel geuremissie gerealiseerd.

Intensivering toezicht

Onderdeel van het geurbesluit is ook intensivering van het toezicht vanaf 1 juli 2022. Zodra de OD NZKG 10 meldingen van geuroverlast ontvangt van omwonenden van Tata Steel, gaat een inspecteur binnen een uur ter plaatse waarnemen. Dit geldt zowel tijdens als buiten kantoortijden. Uiteraard blijft de OD NZKG daarnaast de gebruikelijke inspecties uitvoeren.    

Beroep indienen

Het definitieve besluit ligt vanaf 24 mei zes weken ter inzage via het Loket van de OD NZKG. Er kan nog beroep worden ingediend tegen de besluiten.

Informatiebijeenkomst

De OD NZKG organiseert dinsdagavond 24 mei een informatiebijeenkomst voor omwonenden van Tata Steel om onder andere dit besluit toe lichten.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem