Geurcontour Geurbesluit

Datum: 10-11-2021

Verzoek van Tata Steel afgewezen

Omwonenden van Tata Steel ervaren veel geuroverlast afkomstig van de staalfabriek. De meeste meldingen van overlast die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) binnenkrijgt, gaan over geur. De OD NZKG pakt daarom met twee nieuwe geurbesluiten1 de geuroverlast van Tata Steel aan en scherpt hiermee de vergunning aan. Tata Steel moet doorlopend werken aan vermindering van de geuruitstoot en (ernstige) geuroverlast in de IJmond. Het verzoek van Tata Steel om af te zien van de eerder opgelegde maatregel om geurhinder terug te dringen bij Hoogoven 6, wijzen we af.

Ontwerpbesluit I

De OD NZKG wijst het verzoek van Tata Steel af en handhaaft de eerder opgelegde maatregel waarbij Tata Steel rookgascondensatie moet toepassen in de granulatieschoorstenen van Hoogoven 6 (HOO6) om geurhinder terug te dringen. Dit moet uiterlijk 1 september 2023 gerealiseerd zijn. We eisen een bredere en continue aanpak van Tata Steel ten aanzien van geuroverlast én ten aanzien van de impact op het milieu die het bedrijf veroorzaakt. De maatregel zorgt er ook voor dat de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) en waterstofsulfide (H2S) bij Hoogoven 6 verdwijnt.

Aanscherpingen 

Met ontwerpbesluit I legt de OD NZKG ook de nieuwe plafondwaarden (geurcontour) voor geur vast. Hiervoor moet iedere aparte fabriek van Tata Steel, 17 in totaal, voldoen aan het provinciaal geurbeleid. Dit vraagt een flinke aanpassing van Kooksfabriek 1, Kooksfabriek 2 en de Oxystaalfabriek. Niet alleen moet elke fabriek afzonderlijk aan de geureisen voldoen, alle fabrieken bij elkaar moeten nu ook voldoen aan de zogenaamde cumulatieve norm. Tata Steel moet zich hierdoor meer inspannen om geurhinder te voorkomen.

Ontwerpbesluit II

Ontwerpbesluit II bevat aanvullende geurvoorschriften voor Tata Steel. Wij hebben het staalbedrijf een continue inspannings- en onderzoeksverplichting opgelegd en zij moeten over de voortgang rapporteren. Het bestaande voorschrift voor geurhinder hebben we aangescherpt; hierin is nu uitdrukkelijk bepaald dat er geen ‘ernstige geurhinder’ meer mag optreden buiten het terrein. Daarnaast legt de OD NZKG een jaarlijkse monitoringsverplichting vast met betrekking tot de actuele geuruitstoot van Tata Steel. Hiermee kunnen wij controleren of Tata Steel aan het huidige vastgelegde geurhinderniveau voldoet en uiteindelijk aan het toekomstige aangescherpte geurhinderniveau. Indien dit niet, of niet snel genoeg gaat, dan zullen wij de vergunning aanscherpen en/of handhaven. Het effect van deze besluiten zal volgend jaar merkbaar moeten zijn.

Afbeelding geurcontour

De afbeelding laat de huidige geurcontour (de huidige geurbelasting) zien (=doorgetrokken lijn) die we nu gaan vastleggen en de nieuwe/ toekomstige geurcontour (=stippellijn). Het laat duidelijk zien dat de geurcontour kleiner wordt en binnen de inrichting valt.

Samenvatting 

Met de twee nieuwe ontwerpbesluiten geur I en II  wijzigt de OD NZKG de voorschriften over geur ingrijpend. Het gaat om voorschriften over geuruitstoot voor de meest voorkomende geurbronnen en om een continue inspannings-, onderzoeks- en rapportageverplichting door Tata Steel. De geurcontour wordt verkleind, de OD NZKG kan beter handhaven bij (ernstige) geurhinder met een scherper geformuleerd geurhindervoorschrift en ernstige geurhinder mag uitdrukkelijk niet meer optreden buiten het terrein. Hiermee geeft de OD NZKG invulling aan ons Uitvoeringsprogramma VTH-taken Tata Steel 2020-2022.

  • De twee Ontwerpbesluiten liggen vanaf donderdag 11 november zes weken ter inzage (via het Loket van de OD NZKG) waarbinnen Tata Steel en andere belanghebbenden de mogelijkheid hebben bezwaar en beroep in te dienen.
  • De OD NZKG organiseert een informatiebijeenkomst voor omwonenden van Tata Steel om deze besluiten toe lichten.

1 In twee ontwerpbesluiten: Ontwerpbesluit I en II

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem