Datum: 21-12-2023

Als omgevingsdienst zijn we betrokken bij de meest uiteenlopende bedrijven. Artis is één van de bedrijven die ons werk bijzonder maakt. Voor de Amsterdamse dierentuin verleent de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) omgevingsvergunningen voor onder andere bouwactiviteiten, het wijzigen van (rijks)monumenten en het vellen van houtopstanden. Maar ook beoordelen we milieu- en bodemaspecten. Vervolgens zien we erop toe dat Artis zich aan de wettelijke regels en gestelde voorschriften houdt. Dat is niet altijd eenvoudig, want dieren hebben niets met door mensen opgestelde wetten.

Artis ligt midden in de stad. Omwonenden maken soms melding van geluidsoverlast. ‘Artis valt net als andere dierentuinen onder het Activiteitenbesluit’, zegt Jeroen Oe, vergunningverlener Milieu bij de OD NZKG. ‘Maar omdat Artis in stedelijk gebied ligt, is geluidsoverlast hier veel sneller aan de orde dan in een landelijke omgeving. Wij moeten maatwerk leveren om vast te leggen hoeveel geluid de dieren mogen maken, passend bij de omgeving. Van machines kun je de geluidswaarde in normen vastleggen. Bij dieren is dat ingewikkelder.’

‘Bij veel soorten is het karakter van het geluid niet dusdanig dat het overlast geeft’, vervolgt hij. ‘Maar een trompetterende Aziatische olifant, een huilende Hudson Bay wolf of een zingende goudwanggibbon maken geluid dat boven de normen uitkomt die bij een normaal bedrijf geaccepteerd worden. We hebben aan de hand van de klachten die we kregen en de aard van het geluid, bepaald welke geluiden van de dieren toelaatbaar en welke hinderlijk zijn.’

Nieuwe leeuwenverblijf vanuit de speeltuin. Foto ARTIS, Ronald van Weeren

Soepeler verloop

Een organisatie als Artis is continu in ontwikkeling. Het is de taak van de OD NZKG ervoor te zorgen dat de omgevingskwaliteit geborgd is. ‘Door projectmatig vooroverleg met Artis te voeren en nieuwe initiatieven te bespreken kunnen wij knelpunten op tijd signaleren’ vertelt Beate Schröder, vergunningverlener Bouw van de OD NZKG. ‘Goed vooroverleg leidt er uiteindelijk toe dat het afhandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen en meldingen soepeler verloopt. Deze werkwijze anticipeert al op de Omgevingswet, die per 1 januari 2024 ingaat.’

Naast de communicatie met Artis is ook de communicatie met de omgeving belangrijk. Als Artis een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, publiceert de OD NZKG zowel de aanvraag als het genomen (ontwerp)besluit. Belanghebbenden kunnen, afhankelijk van de procedure, bezwaar maken of zienswijzen indienen.

Eenduidige richtlijnen

Binnen de omgevingsdienst OD NZKG werken de verschillende afdelingen nauw samen. ‘Er zijn veel disciplines bij betrokken’, aldus Beate Schröder. ‘Vergunningsverleners en toezichthouders bouw, kap, milieu en bodem, een juridisch expert en iemand die zich bezighoudt met constructieve veiligheid. We zorgen ervoor dat Artis eenduidige richtlijnen krijgt en houden zo de voortgang erin.’ Naast interne afstemming worden ook externe adviseurs binnen de Gemeente Amsterdam en het Rijk geraadpleegd.

Een goed voorbeeld van de samenwerking is het nieuwe leeuwenverblijf. De OD NZKG heeft voor de totstandkoming voor verschillende aspecten met Artis meegekeken. ‘Op de nieuwe locatie kwamen kunstrotsen en hekken, grond moest verzet worden en bomen geplant. Allemaal aspecten waar de omgevingsdienst bij betrokken is. Wij beoordelen steeds wat dit betekent voor de omgeving. We hebben vastgelegd hoeveel geluid het verblijf maximaal mag veroorzaken. Ook hebben we gekeken naar veiligheid bij bijvoorbeeld de bouw, het gebruik van de gronden en het kappen van bomen.’

Aquarium

Momenteel wordt het rijksmonument, het ARTIS-Aquarium grootschalig gerestaureerd. ‘We beoordelen onder andere of de aanvraag niet in strijd is met het bestemmingsplan en toetsen deze aan het Bouwbesluit. We wegen daarbij op alle aspecten die nodig zijn om een vergunning te kunnen verlenen. Soms kunnen we Artis in de gelegenheid stellen om bepaalde aspecten van het plan aan te passen. Soms is dat niet mogelijk’, aldus Beate Schröder.

Meer weten over ons werk bij Artis? Lees ook deze artikelen:


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem