Schiphol moet opslaglocatie PFAS-grond ontmantelen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Schiphol op 29 december 2023 laten weten dat het de tijdelijke grondopslagvoorziening DTOP zo snel mogelijk moet ontmantelen. Op deze locatie op Schiphol-Oost werd tot voor kort met PFAS verontreinigde grond opgeslagen. Op 1 januari 2024 liep de omgevingsvergunning voor deze tijdelijke opslaglocatie af. Schiphol heeft de verontreinigde grond inmiddels weggehaald maar nog niet de opslagvoorziening zelf verwijderd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Schiphol gevraagd binnen twee weken een planning aan te leveren. Wanneer Schiphol geen gehoor geeft aan dit verzoek en de gronden op 1 juni 2024 niet in oude toestand zijn hersteld, wordt overgegaan tot handhaving en het opleggen van een last onder dwangsom.

Factsheet grondopslagen Schiphol

Lees ook onze factsheet over de grondopslagen bij Schiphol.

PFAS verontreinigde grond mag langer op Schiphol blijven

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft 7 november 2023 laten weten dat met PFAS verontreinigde grond voorlopig op het Schiphol-terrein opgeslagen kan blijven. Schiphol laat een grondreinigingsinstallatie bouwen, die de vervuilde grond moet schoonmaken. De vergunning voor de opslag van de vervuilde grond op de locatie DTOP loopt eind 2023 af. De verwachting is dat Schiphol eind februari 2024 een vergunning krijgt voor de grondreinigingsinstallatie. De OD NZKG vindt het niet wenselijk dat de verontreinigde grond wordt verplaatst terwijl een oplossing in de maak is.

Het langer opslaan van de met PFAS-verontreinigde grond leidt niet tot een verhoogd risico op bodemverontreiniging. Dit concludeert de OD NZKG aan de hand van een bodemrisicoanalyse die de dienst getoetst heeft aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Door Schiphol toe te staan de grond langer op te slaan, wil de OD NZKG voorkomen dat de grond verplaatst en op een andere locatie gestort moet worden. Bovendien kan door de reiniging de schoongemaakte grond hergebruikt worden op Schiphol. Daardoor worden minder primaire grondstoffen verbruikt en zijn er ook minder transportbewegingen voor grondafvoer en -aanvoer. Mocht Schiphol geen vergunning krijgen voor de grondreinigingsinstallatie dan moet het bedrijf de met PFAS verontreinigde grond alsnog afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Van systeemtoezicht naar regulier milieutoezicht

Om te controleren of bedrijven zich aan de regels houden wordt gebruikt gemaakt van systeemgericht toezicht. Dit betekent dat de toezichthouder steekproeven neemt om te kijken of de bedrijfsprocessen die te maken hebben met de milieuregels goed zijn. De OD NZKG heeft in 2022 in overleg met Schiphol besloten om meer controles door onze milieu inspecteurs op locatie uit te voeren. Bij een overtreding geeft de inspecteur een waarschuwing of een last onder dwangsom. Dit hangt af van de soort overtreding en of er sprake is van herhaling van de overtreding.

ZZS inventarisatie Schiphol

Voor ZZS zijn alle bedrijven met een omgevingsvergunning milieu sinds 2016 verplicht om vijfjaarlijks een ZSS-inventarisatie in te dienen bij de OD NZKG. Doel van deze inventarisatie is inzicht te krijgen in de maatregelen die bedrijven hebben genomen om de uitstoot van ZZS-stoffen te verminderen. Ook Schiphol moet hier aan voldoen.

Omdat Schiphol tot nu toe geen volledige ZZS-inventarisatie heeft ingediend, gaan we een geldbedrag opleggen. In december 2022 is een last onder dwangsom opgelegd.

Schiphol heeft inmiddels voldaan aan de eis om de ZZS-inventarisatie aan te leveren. De OD NZKG heeft geconcludeerd dat hiermee aan de inventarisatieverplichting ZZS is voldaan, maar dat het Vermijdings- en Reductieplan (VRP) slechts gedeeltelijk in concept is aangeleverd. Daarom heeft de OD NZKG een nieuwe last onder dwangsom opgelegd van €50.000. Schiphol heeft tot 1 december 2023 de tijd het complete VRP aan te leveren. Schiphol heeft dit tijdig gedaan. Hiermee is de overtreding beëindigd en is de last onder dwangsom ingetrokken.

Waarschuwingsbrief grondopslag

De OD NZKG heeft Schiphol begin juni een waarschuwingsbrief gestuurd. Tijdens een inspectie bleek dat 8 partijen met PFAS vervuilde grond langer dan de maximaal toegestane drie jaar lag opgeslagen bij de Definitieve Tijdelijke Opslag Plaats (DTOP). Deze partijen moeten binnen 8 weken zijn afgevoerd naar een erkende verwerker. Na het verstrijken van deze termijn controleert een inspecteur van de OD NZKG of de overtredingen zijn beëindigd en de nodige maatregelen zijn getroffen. Schiphol is inmiddels begonnen met het afvoeren van grond.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem