Schiphol is de grootste luchthaven van Nederland en een belangrijke luchthaven binnen Europa. Op Schiphol worden personen- en vrachtvluchten uitgevoerd. Op het terrein van de luchthaven zijn ruim 400 bedrijven actief. De luchthaven Schiphol bestaat uit twee gebieden, die onder te verdelen zijn in een luchtzijde en een landzijde. Beiden gebieden zijn fysiek van elkaar gescheiden. De omgevingsvergunning milieu van Schiphol is op beide zijden van toepassing.

Wat is de rol van de Omgevingsdienst?

De rol van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is het verstrekken van omgevingsvergunningen milieu en bouw en het houden van toezicht hierop voor de ruim 400 bedrijven die onder de Wabo vallen. Per 1 juli 2023 wordt dit de Omgevingswet.

De luchthaven Schiphol heeft een omgevingsvergunning milieu maar moet daarnaast ook voldoen aan een aantal rechtstreeks werkende voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hieronder valt ook de regelgeving over Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Binnen de vergunning van luchthaven Schiphol vallen ook de activiteiten van bedrijven zoals winkels, kantoren, werkplaatsen, opslagen in de passagiersterminal en de luchthavenpieren. Vliegtuigbewegingen vallen niet onder deze omgevingsvergunning.

Toezicht op Schiphol

Voor activiteiten die onder de omgevingsvergunning van Schiphol vallen voert de OD NZKG het milieu- en het bouwtoezicht uit. Binnen het milieutoezicht wordt ook systeemgericht milieutoezicht toegepast.

Van systeemgericht naar regulier milieutoezicht

Systeemgericht toezicht is een vorm van toezicht waarbij de OD NZKG op basis van steekproeven Schiphol controleert of zij hun bedrijfsprocessen ten aanzien van het naleven van milieuregels op orde heeft. Door de huidige omstandigheden kan Schiphol op dit moment niet voldoen aan de gestelde eisen van het systeemgericht milieutoezicht. Daarom is in oktober 2022 besloten het systeemtoezicht voorlopig stop te zetten en meer capaciteit in te zetten in het reguliere toezicht. Dit betekent meer controles op Schiphol door onze milieu-inspecteurs.

Bij regulier toezicht wordt door middel van steekproeven op de locatie gecontroleerd of voldaan is aan de wet- en regelgeving en de omgevingsvergunning. Bij overtreding van de wet- en regelgeving volgt een waarschuwing of een last onder dwangsom. Dit is afhankelijk van de soort overtreding en of er sprake is van herhaling van de overtreding.

BRZO en andere bedrijven

Op de luchthaven van Schiphol zijn ook nog andere bedrijven met een eigen omgevingsvergunning actief. Dit zijn onder meer twee BRZO-bedrijven, met extra risico’s op het gebied van externe veiligheid. Het gaat om Aircraft Fuel Supply, dat kerosine opslaat voor het betanken van vliegtuigen en KLM Engineering & Maintenance (gebied met hangars op Schiphol- Oost). Voorbeelden van andere bedrijven met eigen omgevingsvergunningen zijn afhandelaars van luchtvracht en verschillende hangars.

ZSS en andere aspecten uit omgevingsvergunning

Naast de hoofdtaken van milieu en bouwtoezicht besteedt de OD NZKG aandacht aan andere aspecten die verbonden zijn aan de omgevingsvergunning milieu. Denk aan bodemsanering, natte koeltorens en de ZZS- inventarisatie (Zeer Zorgwekkende Stoffen). Voor ZZS zijn alle bedrijven met een omgevingsvergunning milieu sinds 2016 verplicht om vijfjaarlijks een ZSS-inventarisatie in te dienen bij de OD NZKG. Doel van deze inventarisatie is inzicht te krijgen in de maatregelen die bedrijven hebben genomen om de uitstoot van ZZS-stoffen te verminderen. Ook Schiphol moet hier aan voldoen. Omdat Schiphol tot nu toe geen volledige ZZS-inventarisatie heeft ingediend, gaan we een boete opleggen. In december 2022 is een last onder dwangsom opgelegd.

Rol van andere organisaties

Naast de OD NZKG hebben de volgende overheidsorganisaties een rol op de luchthaven:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W): verantwoordelijk voor de wet Luchtvaart. Vliegtuigbewegingen van en naar luchthaven Schiphol zoals starten, landen en taxiën van vliegtuigen vallen onder wet Luchtvaart.
  • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): voert controle uit op de wet Luchtvaartwet.
  • Provincie Noord-Holland: is voor een aantal bedrijven op de luchthaven het bevoegde gezag, zoals voor twee Brzo bedrijven. Het toezicht hierop is overgedragen aan de Omgevingsdienst. Daarnaast heeft de provincie een rol bij ruimtelijk ordening, economie en de leefbaarheid.
  • Gemeente Haarlemmermeer: bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning milieu en bouw en de controle op de uitvoering hiervan. De OD NZKG voert deze taken uit voor Haarlemmermeer.
    Daarnaast is Haarlemmermeer verantwoordelijk voor bestemmingsplannen en het ruimtelijk beleid op de luchthaven Schiphol.
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: verantwoordelijk voor de Wet Natuurbescherming op Schiphol.
  • Arbeidsinspectie Nederland: heeft een aantal toezichtstaken waaronder de uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet met als doel een veilige en gezonde werkomgeving, waaronder ook controle op Brzo bedrijven.

Deze lijst geeft in grote lijnen een beeld welke organisaties betrokken zijn bij vergunningverlening en toezicht op de luchthaven Schiphol en is niet compleet. Zo hebben de Waterschappen, Veiligheidsregio en nog veel andere overheidsorganisaties ook een rol bij vergunningverlening en toezicht op de luchthaven.

Heeft u vragen over de omgevingsvergunning of het milieutoezicht? Gebruik dan ons contactformulier.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

  • Noord-Holland
  • Utrecht
  • Flevoland

  • Amsterdam
  • Amstelveen
  • Aalsmeer
  • Diemen
  • Haarlemmermeer
  • Ouder Amstel
  • Uithoorn
  • Zaanstad
Stem