Tata Steel

Datum: 13-07-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) staat voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Juist in de IJmond waar de druk op het milieu groot is en bewoners aantoonbare gezondheidsrisico’s lopen. Het afgelopen jaar heeft de OD NZKG weer diverse stappen gezet om de overlast door Tata Steel terug te dringen en de communicatie met omwonenden te intensiveren. We nemen bijvoorbeeld maatregelen in de vergunning op om de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) terug te dringen en met een geurbesluit moet Tata Steel geuruitstoot drastisch inperken. In onze tweede voortgangsrapportage leest u welke inspanningen we hebben gedaan in de periode juni 2021 tot juni 2022.

De OD NZKG voert namens de provincie Noord-Holland de zogenoemde VTH-taken uit (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Daarom hebben wij in november 2020 voor het Programma Tata Steel een apart Uitvoeringsprogramma VTH-taken Tata Steel 2020 – 2022 opgesteld. De hoofdlijnen uit dit programma zijn: meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen en betere communicatie met de omwonenden. Met een voortgangsrapportage brengen we verslag uit over onze werkzaamheden in het kader van het uitvoeringsprogamma. Hieronder de belangrijkste punten uit de rapportage juni 2021 – juni 2022

 Tata Steel verplicht om de uitstoot van ZZS terug te dringen

Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. De uitstoot hiervan moet fors worden teruggebracht. Tata Steel heeft hiervoor in september 2021 het Vermijdings- en Reductieprogramma (VRP) ingediend. De OD NZKG gaat de maatregelen uit dit VRP als verplichting opleggen aan het bedrijf. De OD NZKG verwacht van Tata Steel maximale inzet op het terugdringen van de uitstoot van deze schadelijke stoffen. Wel lopen we bij de aanpak van ZZS tegen knelpunten aan in wet- en regelgeving. Deze knelpunten hebben we geagendeerd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Met nieuwe geurbesluiten pakken we geuroverlast aan

In mei 2022 hebben we een zogenoemd geurbesluit genomen. Met dit besluit moet Tata Steel geuruitstoot zodanig terugbrengen, dat geen overlast meer wordt ervaren buiten het terrein van de fabriek. Dit sluit aan bij  de aanpak van de OD NZKG van aanscherping van vergunningen waar dat mogelijk is. Omwonenden hebben actief meegedacht over de invulling van dit geurbesluit. Dit past binnen de werkwijze van de OD NZKG om de omgeving goed te betrekken bij onze besluiten.

In verbinding met de omgeving

Dorpshuis de Moriaan in Wijk aan Zee is afgelopen jaar de centrale plek geworden waar toezichthouders, vergunningverleners en de omgevingsmanager werken en inwoners ontmoeten. Bijvoorbeeld op de wekelijkse spreekuren, waarbij de GGD sinds het najaar van 2021 een keer per maand aansluit. Tijdens de gesprekstafels die vanaf begin 2021 hier plaatsvinden, zijn we maandelijks met omwonenden in gesprek over hoe we kunnen toewerken naar een gezondere leefomgeving rondom het bedrijf. Ook spreken we hier regelmatig met de Dorpsraad van Wijk aan Zee over actuele zaken. En we houden hier bijeenkomsten waar we uitleg geven over actuele onderwerpen en waar bewoners hun vragen kunnen stellen en zorgen kunnen uiten.

Werkzaamheden Tata Steel leggen groot beslag op de OD NZKG

De werkzaamheden op het vlak van Tata Steel blijven een onverminderd groot beslag leggen op de uitvoeringscapaciteit van de OD NZKG. Een mooie ontwikkeling is het voornemen van Tata Steel om de staalproductie te verduurzamen, door over te stappen van kolen op waterstof. Op termijn moet dit leiden tot een aanzienlijke vermindering van uitstoot. Ook dit zal de komende jaren meer capaciteit en extra inzet van gespecialiseerde kennis van de OD NZKG vragen.

Lees hier meer over het Uitvoeringsprogramma VTH-taken Tata Steel 2020-2022

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem