Een vrachtwagen lost bij Van Appeldoorn

Datum: 10-03-2023

Het bedrijf Van Appeldoorn Chemicals Logistics BV in Woudenberg heeft na een langdurig traject van verscherpt toezicht door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) besloten te stoppen met de op- en overslag, handling en transport van gevaarlijke stoffen. Het bedrijf heeft het bevoegd gezag verzocht de vergunning die daarvoor benodigd is, in te trekken. Inspecteur Patrick Bruinooge was regisseur van dit traject: “Het belang van het milieu en de leefomgeving staat altijd voorop.”

Wat voor bedrijf is Van Appeldoorn?

“Van Appeldoorn is gespecialiseerd in op- en overslag van gevaarlijke stoffen, transport en logistiek. De opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats in daarvoor bestemde opslagloodsen. De OD NZKG houdt toezicht op dit bedrijf namens de provincie Utrecht.”

Waarom werd Van Appeldoorn onder verscherpt toezicht gesteld?

“Bij het bedrijf waren diverse overtredingen, onder andere op het gebied van brandveiligheid. Ook deden zich incidenten voor, veroorzaakt door onzorgvuldig handelen. Zoals het lozen van oplosmiddelen in de riolering. Dit leidde ertoe dat we het bedrijf met ingang van 1 april 2020 onder verscherpt toezicht hebben geplaatst. Het verscherpt toezicht moest leiden tot een significante verbetering in het naleven van geldende wet- en regelgeving en een versterking op het gebied van kennis en kunde en veiligheidscultuur.”

Hoe reageerde het bedrijf hierop?

“Het ontbrak Van Appeldoorn niet aan de wil om zich op deze punten te verbeteren. Het bedrijf stelde een plan van aanpak op, trok een directeur aan speciaal gericht op veiligheid en nam ook een QHSE-coördinator in de arm. Deze houdt zich bezig met kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Het bedrijf liet daarmee een verbeterslag zien waarmee het afstevende op het gewenste doel. Halverwege 2021 vertrokken de nieuwe directeur en coördinator echter weer en daarna zagen wij een terugval. Naar aanleiding van een advies van een extern bureau, dat diverse toekomstscenario’s voor het bedrijf had uitgewerkt, besloot het bedrijf in november 2021 voor een groot deel te stoppen met de op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Dit had onder andere te maken met investeringen en tijd die nodig waren om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.”

Uiteindelijk kwam in april 2022 het besluit van het bedrijf om er helemaal mee te stoppen. De opstallen en terreingedeelten worden nu door de familie Van Appeldoorn verhuurd aan verschillende bedrijven. Met het intrekken van de vergunning wordt voorkomen dat er een nieuwe grote opslag van gevaarlijke stoffen op het bedrijfsterrein zijn intrede kan doen. Door deze transitie van het bedrijf Van Appeldoorn veranderde het bevoegd gezag van provinciaal naar gemeentelijk, waarmee tegelijkertijd de OD NZKG niet meer verantwoordelijk is voor de VTH-taken, maar de RUD Utrecht. De afgelopen tijd stond daarom voornamelijk in het teken van een warme overdracht tussen de bevoegde gezagen en omgevingsdiensten.”

Is het verscherpt toezicht dan geslaagd te noemen?

“Wat wij wilden bereiken met het verscherpt toezicht– voorkomen dan wel beperken van risico’s voor milieu, bodem en omgevingsveiligheid is automatisch met de bedrijfsbeëindiging bereikt. Het is spijtig dat dit op zo’n manier vorm heeft moeten krijgen. Verscherpt toezicht heeft namelijk nooit als doel dat een bedrijf ermee stopt. Wat ik in ieder geval geslaagd vond was onze aanpak en de samenwerking binnen ons team en die met de Veiligheidsregio Utrecht.”

Hoe hebben jullie dit dan aangepakt?

“Er werd een kernteam geformeerd, waarbinnen we samen optrokken en elkaar op de hoogte hielden van de acties die plaatsvonden om het gewenste doel te bereiken. Op die manier bleven alle betrokkenen goed op de hoogte en zorgden wij ervoor dat er eenduidig naar het bedrijf gecommuniceerd werd. Dat vond ik echt de kracht van dit traject: de onderlinge afstemming en samenwerking en het feit dat er intern voldoende prioriteit aan werd gegeven. Daarnaast sprak ons management maandelijks met de directie van Van Appeldoorn over de voortgang. Daardoor bleef de druk erop zitten, naast de controles en het vergunningverleningsproces.”

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem