Datum: 24-04-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel een ontwerpbesluit gestuurd waarbij de voorschriften voor de zwavelzuurfabrieken bij de Kooksfabrieken worden aangescherpt. Het gaat om een ambtshalve wijziging van de voorschriften in het kader van de implementatie van de BREF* LVIC-AAF* (zwavelzuurfabrieken). Deze actie vloeit voort uit het eerdere SPSS onderzoek bij de Kooksfabrieken en het Uitvoeringsprogramma VTH taken Tata Steel van de OD NZKG.

Het ontwerpbesluit betreft het voornemen om de voorschriften die betrekking hebben op de twee zwavelzuurfabrieken van de beide Kooksfabrieken te wijzigen. Deze wijziging heeft plaats in het kader van de implementatie van de BBT*-conclusies van de BREF LVIC-AAF en de overige relevante BBT-documenten. Met deze voorgenomen wijziging worden de emissie-eisen voor zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx) die gelden voor de zwavelzuurfabrieken van de Kooksfabrieken aangescherpt. Deze emissie-eisen liggen aan de onderkant van de in de BREF genoemde range.

Zodra Tata Steel de aanpassingen geïmplementeerd heeft zal dit resulteren in een verlaging van de emissies naar de leefomgeving op gebied van SO2 en NOx. De OD NZKG heeft daarnaast ook een aantal monitoringsvoorschriften opgenomen.

Proces

Het betreft hier een ontwerpbesluit dat vanaf 23 april 2021 zes weken (tot 5 juni 2021) ter inzage ligt. Iedereen kan binnen deze termijn zienswijzen indienen . De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien via het Loket.

* BREF of BREF-documents staat voor BAT Reference documents en is een uitwerking van de IPPC-richtlijn van de Europese Unie.’BAT’ staat dan weer voor Best Available Techniques oftewel Best Beschikbare Techniek (BBT). In een BREF-document staat beschreven wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen.

* Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem