Datum: 08-11-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een eerste ontheffing verleend voor het stilliggend gecontroleerd ontgassen van ladingtanks van binnentankschepen, in de Amsterdamse haven. Er wordt aanzienlijke milieuwinst geboekt door de restdampen aan de wal te verwerken in plaats van onbehandeld en al varend te ontgassen, wat nu nog veelal gebeurt.  

Varend ontgassen is slecht voor de luchtkwaliteit en levert stank op. Daarom geldt vanaf 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen in Noord-Holland. Varend ontgassen is het naar de buitenlucht uitstoten van restdampen uit de ladingtank van een schip. Als tankschepen van lading wisselen, is het gebruikelijk om resterende ladingdampen te verwijderen voor het laden van een volgende lading. Stilliggend ontgassen verkleint de milieubelasting aanzienlijk, omdat met de installatie de dampen gecontroleerd worden verwijderd en verwerkt. 


‘Belangrijke eerste stap’ 
‘Afhankelijk van de lading kan de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij een gemiddeld binnentankschip (van 3000 m3) met meer dan 95% verminderen!’, aldus Colinda Geertsma, Adjunct Directeur Regulering & Expertise (OD NZKG). ‘Deze eerste ontheffing is een belangrijke en broodnodige stap voor het opzetten van een ontgassingsinfrastructuur. De constructieve samenwerking met provincie Noord-Holland en de Port of Amsterdam op technisch en juridisch vlak heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Deze goede samenwerking maakt het stilliggend ontgassen mogelijk. We kunnen hierdoor grote milieuwinst boeken’.

Ontheffing volgt uit nieuw beleid 

De ontheffing geldt voor een mobiele ontgassingsinstallatie waarmee binnentankschepen op openbare kades in de Amsterdamse haven gecontroleerd kunnen worden ontgast. Deze ontheffing, die voor twee jaar geldt, volgt uit de Beleidsregel van de provincie Noord-Holland die de OD NZKG eind 2021 in samenwerking met de provincie en Port of Amsterdam heeft ontwikkeld. Op basis van dit vooruitstrevende beleid is nu een schoner alternatief beschikbaar voor het varend ontgassen, waar op termijn een internationaal verbod op komt. De Omgevingsdienst heeft de installatie beoordeeld op diverse milieuthema’s zoals geluid, stikstofemissie en energie. De ontgassingsinstallatie zal naar verwachting goed presteren op alle milieuaspecten die van belang zijn. 

Procedure  

De ontheffing is vandaag gepubliceerd ODNZKG – Bekendmaking op het Loket van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen, tot uiterlijk 22 december 2022. Dit schort de werking van het besluit niet op. 

Gerelateerde berichten

Eerste ontgassingstesten van binnenvaartschepen in Amsterdamse haven van start

Beleid stilliggend ontgassen zorgt voor milieuwinst

Zie ook het bericht van Port of Amsterdam en het bericht van de Provincie Noord-Holland.

Foto: Ko van Leeuwen tijdens testen van dampverwerkingsinstallaties 22-09-2022

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem