Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet regelt alles wat plaatsvindt in de ruimte waarin we wonen en werken: onze leefomgeving. Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw omgeving. Denk aan regels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte of veiligheidseisen. Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.

Wanneer krijg ik te maken met de Omgevingswet?

U krijgt te maken met de Omgevingswet als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of bedrijfspand wilt uitbreiden. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als uw buurman een garage wilt bouwen of als een bedrijf in uw buurt wilt uitbreiden. U bent dan belanghebbende. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw omgeving.

Wat betekent de Omgevingswet voor bedrijven?

Als per 1 januari 2024 in uw bedrijf niets verandert aan de eigen bedrijfsvoering, dan hoeft u niets te doen. Wilt u in uw bedrijfsvoering iets veranderen dan moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor een milieubelastende activiteit. Raadpleeg hoofdstuk 3 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal)

Doe altijd eerst de Vergunningcheck op het Omgevingsloket om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Is participatie bij een aanvraag omgevingsvergunning verplicht?

Nee, participatie is niet verplicht maar u moet als iniatiefnemer wel aangeven bij uw aanvraag omgevingsvergunning of u:

 • aan participatie heeft gedaan
 • en zo ja, hoe u dit heeft gedaan en wat de resultaten hiervan zijn

Wanneer wel verplicht

De gemeente kan in bepaalde gevallen participatie verplicht stellen. Dit geldt bij:

 • een aanvraag omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit op basis van artikel 16.55 lid 7 van de Omgevingswet
 • ook is de verplichting afhankelijk welke activiteit is aangevraagd of participatie nodig is. Bij een groot en/of ingewikkeld project met impact op de omgeving is uitgebreide participatie nodig

Moet ik vooroverleg aanvragen?

Als u een aanvraag omgevingsvergunning wilt indienen is het belangrijk dat u vooraf uw plannen bespreekt met onze vergunningverlener. U krijgt beter inzicht of uw aanvraag voldoet en of u nog extra informatie moet aanleveren. Zo vergroot u de kans op een sneller besluit op uw aanvraag.

Hoe vraag ik vooroverleg aan?

U vraagt vooroverleg aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket vinkt u ‘conceptverzoek’ aan. U controleert dan samen met de gemeente of provincie of uw aanvraag compleet is of de juiste informatie is ingevuld. U kunt ook vooroverleg aanvragen via onze website via het formulier ‘aanvragen vooroverleg’.

Hoe lang duurt mijn aanvraag omgevingsvergunning?

Standaard is de beslistermijn van uw aanvraag acht weken. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd met een verplichte kennisgeving. Daarna is nog bezwaar en beroep mogelijk. Geldt voor uw aanvraag de uitgebreide procedure, dan is de beslistermijn zes maanden. Het bevoegd gezag maakt eerst een ontwerpbesluit, waarvoor men zienswijze kan indienen. Nadat een besluit is genomen is beroep via de rechtbank mogelijk.

Moet ik leges betalen?

Ja, voor een aanvraag omgevingsvergunning betaalt u leges. Wat er verandert per 1 januari 2024 is dat u ook voor een aanvraag omgevingsvergunning milieu leges gaat betalen. Het tarief verschilt en hangt af van het aantal milieu belastende activiteiten waar uw bedrijf een aanvraag voor doet.

Voor het indienen van een melding hoeft u geen kosten te betalen. Op de website van de gemeente of provincie vindt u de Legesverordening met de actuele tarieven.

Wat staat er in een omgevingsplan?

Per 1 januari 2024 worden bestemmingsplannen van uw gemeente overgezet naar een omgevingsplan. Dit plan bevat informatie over de bestemming van een bepaalde plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. Het omgevingsplan kan ook regels bevatten over energiemaatregelen en duurzaamheid.

Blijft mijn huidige vergunning geldig?

Ja, daar zorgt het overgangsrecht voor. Een vergunning die verleend is voor 1 januari 2024 en die geldt voor een activiteit die onder de Omgevingswet ook vergunningplichtig is, geldt automatisch als een vergunning onder de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunning aangevraagd en is daar op 1 januari nog niet op beslist? Dan loopt die procedure gewoon door onder de oude regels. 

Hoe zit het met bedrijfsactiviteiten waar ik een vergunning voor moet hebben, maar onder de Omgevingswet niet meer?

Dan blijven uw vergunningvoorschriften gewoon gelden, maar dan als maatwerkvoorschriften. 

Als de overheid niet op tijd beslist op een vergunningaanvraag, krijgt de aanvrager dan een vergunning van rechtswege?

Nee, deze regel geldt niet meer onder de Omgevingswet. Ook niet voor vergunningaanvragen die vóór 1 januari 2024 zijn gestart en na 1 januari nog in procedure zijn.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem