Is op basis van een risicocheck lood in tuinen (XRF meting) volgens ARVO 2024 een melding mba saneren toegestaan waarbij een leeflaag wordt aangebracht of is een verkennend bodemonderzoek nodig?

Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal, art.4.1239) is bij mba saneren een vooronderzoek NEN 5725 verplicht. Als sprake is van een verdachte locatie is een een verkennend bodemonderzoek NEN 5740 verplicht. Voor Amsterdam geldt ARVO 2024. XRF metingen voor een risicocheck lood zijn niet gelijkgesteld aan de onderzoeken op basis van het Bal en de ARVO. Daarom zijn XRF metingen niet toegestaan.

Kan het voorkomen dat je klasse Industriegrond moet saneren bij bodemfunctie wonen? Ook als er geen verontreiniging boven interventiewaarde aanwezig is?

Ja, dit kan. Voor de stof lood is een waarde toelaatbare kwaliteit bodem onder de interventiewaarde opgenomen in het omgevingsplan vanwege de gezondheidsrisico’s voor jonge kinderen. Ook voor PFAS is een waarde toelaatbare kwaliteit bodem opgenomen. Voor PFAS bestaan er nog geen interventiewaarden. Als de waarde toelaatbare kwaliteit bodem voor PFAS overschreden wordt en voor andere stoffen niet, geldt toch een saneringsplicht.

Klopt het dat bij activiteit saneren geen onderscheid gemaakt wordt tussen meer of minder dan 25 m3?

Saneren is verplicht bij een overschrijding van de waarde toelaatbare kwaliteit bodem van tenminste één stof in meer dan 25 m3 bodemvolume bij bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie. Voor asbest en voor lood in tuin/buitenruimte bij een woning of school geldt geen volume grens. Dit geldt ook als er sprake is van een vrijwillige sanering.

Valt grondverzet > interventiewaarde bij maken van een aanbouw onder graven of saneren?

Bij nieuwbouw van een bijbehorend bouwwerk van meer dan 50 m2 bij een bodemgevoelig gebouw moet u controleren of de waarde toelaatbare kwaliteit bodem wordt overschreden. Als dit het geval is dan is sanering verplicht. Gaat u bij de bouw ook graven dan moet u ook een melding mba Graven indienen of moet u werken volgens de regels voor kleinschalig graven in het omgevingsplan.

Volgens het Bal zijn er twee mogelijkheden bij saneren: afdekken of saneren tot terugsaneerwaarde. Moet ik bij een afwijkende saneringsdoelstelling een aanvraag maatwerkvoorschrift doen?

Ja. In het werkgebied van de OD NZKG geldt als terugsaneerwaarde de toepassingseis op locatie die volgt uit de mba Toepassen van grond en baggerspecie (dubbele toets op kwaliteit ontvangende bodem en de bodemfunctie). Als het gebiedsspecifieke beleid in het tijdelijk deel van het omgevingsplan op de locatie van toepassing is geldt de gebiedsspecifieke waarde als terugsaneerwaarde. Dit beleid kan strenger (bijvoorbeeld lood) of soepeler zijn.

Zijn er stoffen in de regio waarvoor de waarde toelaatbare kwaliteit bodem is verhoogd ( hoger dan interventiewaarde) bijvoorbeeld voor koper, nikkel en zink?

Nee, voor stoffen die niet genoemd zijn in het omgevingsplan geldt de interventiewaarde bodemkwaliteit als waarde toelaatbare kwaliteit bodem.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem