Tata Steel

Datum: 06-04-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ziet het vermijdings- en reductieprogramma (VRP) 2020-2025 van Tata Steel als een eerste stap in het verder terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) genoemd. De Omgevingsdienst gaat de maatregelen uit dit VRP en die grotendeels overeenkomen met wat Tata Steel in de ‘Roadmap Plus’ heeft aangekondigd, als verplichting opleggen aan het bedrijf. De OD NZKG verwacht van Tata Steel maximale inzet op het terugdringen van de uitstoot van deze schadelijke stoffen. Ook voor de kleinere bronnen moet Tata Steel nog een inventarisatie doen en mogelijke maatregelen beschrijven, stelt de OD NZKG in de beoordeling van het programma.

Vlog

Kijk hier wat Loes de Maat en Martijn de Keizer zeggen.

Aanvullende gegevens nodig van Tata Steel

De OD NZKG vindt het VRP 2020-2025 van Tata Steel een goede eerste stap, maar nog niet volledig. Ook voor de kleinere bronnen en afwijkende bedrijfssituaties moet Tata Steel een inventarisatie doen en mogelijke maatregelen beschrijven. In maart heeft de OD NZKG deze nadere informatie over de afwijkende bedrijfssituaties en de hoeveelheid ZZS die uitgestoten zou kunnen zijn van Tata Steel ontvangen. Deze gegevens worden nog beoordeeld. De OD NZKG kan zich verder vinden in het plan van Tata Steel om prioriteit te geven aan de aanpak van bronnen met de hoogste en meest schadelijke ZZS uitstoot, zoals zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Maatwerkbesluiten

Vanwege de lokale milieuomstandigheden en gezondheidsonderzoeken in de IJmond legt de omgevingsdienst de maatregelen vanuit het VRP 2020-2025 op een zo kort mogelijke termijn vast, bijvoorbeeld in maatwerkbesluiten. Dat geldt ook voor de nog benodigde aanvullende inventarisatie. Met deze stap legt de OD NZKG meteen het merendeel van de maatregelen uit de ‘Roadmap Plus’ van Tata Steel vast, aangezien de maatregelen grotendeels overeenkomen. Tata Steel moet zich houden aan de gemaakte afspraken, de maatregelen uit de ‘Roadmap Plus’ worden hiermee afdwingbaar.

De OD NZKG zal ook waar mogelijk de voorgenomen reductiemaatregelen vanuit het VRP 2020-2025 aanscherpen om een maximaal rendement te garanderen. Het beleidsstreven is namelijk om geen uitstoot meer te hebben van ZZS. De OD NZKG doet daarmee in deze fase het maximale  om de leefomgeving te beschermen.

Collegiale samenwerking en beoordelingscriteria

De OD NZKG heeft het VRP ZZS van Tata Steel vooruitlopend op een landelijke beoordelingskader beoordeeld, omdat de dienst het onverantwoord acht daar gezien de zware belasting van het gebied rondom de staalfabriek mee te wachten. Om een goede en gedragen set aan beoordelingscriteria voor het VRP 2020-2025 op te stellen, heeft de OD NZKG hiervoor de samenwerking gezocht met GGD, collega-omgevingsdiensten en Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT).

Achtergrond: landelijke aanpak ZZS

De nationale overheid is een landelijke aanpak voor ZZS gestart. Tot de categorie ZZS behoren stoffen die gezondheidsschade kunnen veroorzaken of slecht afbreken in het milieu. In het kader van de landelijke aanpak ZZS zijn alle bedrijven die ZZS uitstoten gevraagd een inventarisatie te maken van deze stoffen en een vermijdings-en reductieprogramma aan te leveren. Het ZZS-beleid gaat uit van een continue verplichting om de uitstoot van ZZS te minimaliseren en waar mogelijk te voorkomen. Het streven is naar een emissie van 0 te gaan.

Nieuw VRP voor 2026

Vanwege deze continue verplichting zal Tata Steel voor 2026 weer een volgend VRP moeten indienen met inzicht in een verdere reductie van ZZS-emissies voor de periode 2026-2030. In de tussentijd zal de uitvoering van het VRP 2020-2025 worden gemonitord en zal de ODNZKG waar nodig handhaven.

Brief

Meer informatie in onze brief aan Tata Steel.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem