Tata Steel

Datum: 13-07-2022

Dit is een gezamenlijk bericht van de provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord scherpen de natuurvergunning, die in 2016 aan Tata Steel is verleend, aan. Dat betekent dat Tata Steel minder ruimte heeft om stikstof uit te stoten. Deze ruimte komt ten gunste van de natuur. De verwachting is dat door innovaties de komende jaren de stikstofuitstoot verder daalt en dat het bedrijf voldoende stikstofruimte behoudt om de komende jaren de omschakeling naar duurzame productie van groen staal mogelijk te maken.

De provincie Noord-Holland en namens deze de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), scherpen voortdurend vergunningen van Tata Steel aan. Het doel van deze overheden is een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond. De provincie vindt de omschakeling naar duurzame staalproductie wezenlijk voor een gezondere leefomgeving. Zij vindt het belangrijk dat Tata Steel voldoende stikstofruimte heeft om de omschakeling naar duurzame staalproductie te realiseren.

Verzoeken voor aanpassing van vergunningen

Begin 2022 heeft Mobilisation for the Environment bij de provincie drie verzoeken ingediend over vergunningen, die zijn verleend aan Tata Steel. Het eerste verzoek betreft de gehele of gedeeltelijke intrekking van de natuurvergunning, waarvoor de OD NHN is gemandateerd. Het tweede en derde verzoek betreffen het actualiseren van de omgevingsvergunning milieu, waarvoor de OD NZKG is gemandateerd. Het tweede verzoek betreft het aanscherpen van NOx (stikstofoxiden) en SO2 (zwaveldioxide) en het derde verzoek betreft het aanscherpen van de omgevingsvergunning milieu m.b.t. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en stof.

Lees het gehele bericht op de website van de provincie.

OD NZKG werkt doorlopend aan actualisering vergunningen Tata Steel

Als OD NZKG zetten we ons continue in voor verbeteringen van de leefomgeving voor de omwonenden van de staalfabriek. Hiervoor is al veel gerealiseerd en in gang gezet. Er volgen nog meer aanscherpingen, zoals onder andere beschreven in ons Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Op korte termijn voldoet de omgevingsvergunning voor Tata Steel aan de Best Beschikbare Technieken (BBT) uit de Bref IJzer en Staal (Dit is een Europees Document waarin de BBT zijn uitgewerkt voor ijzer en staal). De twee laatste actualisatieprocedures  zijn op dit moment in voorbereiding. Daarnaast lopen er nog verdere aanscherpingen in het kader van de minimalisatieverplichting voor ZZS, het borgen van de Roadmap+ maatregelen en de transitie naar Groen Staal. De OD NZKG zet zich op basis van deze actualisaties en aanscherpingen van de vergunning en maatwerkbesluiten in voor het verbeteren van de gezondheid in de IJmond, een doelstelling waar ook MOB zich op richt.

De wettelijke systematiek voor milieu is met de komst van het Activiteitenbesluit (2016) gewijzigd door aanpassing in wet- en regelgeving, waarin algemene regels zijn gesteld voor o.a. normen aan luchtemissies. Dit geldt alleen voor IPPC-installaties waarvoor in de BBT-conclusies van de BREF IJzer en Staal emissiegrenswaarden zijn vastgesteld. Overeenkomstig de betreffende BBT-conclusies worden voorschriften met betrekking tot de emissiegrenswaarde voor de betreffende stof naar de lucht aan de vergunning verbonden. De normering voor overige bronnen en stoffen volgt uit algemene regels.

We kunnen vanwege bovengenoemde aspecten en het ontbreken van de juridische basis, niet tegemoet komen aan de verzochte reductiepercentages voor de gehele inrichting. Het is positief dat groepen bewoners en organisaties zoals MOB participeren bij de vergunningverlening en het toezicht in de IJmond. We danken MOB voor de inzichten die zij heeft aangereikt, dit houdt ons scherp. Maar we zien geen juridische basis om de actualisatieverzoeken in te willigen.

De ontwerpbesluiten liggen bij de OD NHN en OD NZKG en via www.overheid.nl vanaf donderdag 14 juli ter inzage voor een termijn van zes weken. Na verwerking van de zienswijzen volgt een definitief besluit.

Meer achtergrondinformatie:

‘Best Beschikbare Technieken’ (BBT)
Vrijwel alle 95 BBT-conclusies van de BREF IJzer & Staal zijn bij Tata Steel geïmplementeerd. Het bedrijf voldoet daarmee aan de Best Beschikbare Technieken (BBT). Het actualiseren van de vergunningen is een doorlopend proces. Zo moeten bedrijven onder andere voldoen aan de ‘Best Beschikbare Technieken’ (BBT). Nieuwe technieken zorgen ervoor dat de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag gaan. Doordat een bedrijf moet voldoen aan deze regels, moeten ook de vergunningen hierop worden aangepast. Zo maken we de vergunning actueel en wordt hiermee gezorgd dat het bedrijf zich aan de wet- en regelgeving houdt.

‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’
Tata Steel heeft ook een minimalisatieverplichting voor ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’ (ZZS). Hiervoor heeft Tata Steel een inventarisatie bij de OD NZKG moeten aanleveren. De minimalisatieverplichting is vanuit de wet- en regelgeving (het Activiteitenbesluit) de verplichting van een bedrijf om te proberen emissie van ZZS te voorkomen of anders zoveel mogelijk te verminderen. In vervolg op deze inventarisatie heeft Tata Steel een vermijdings- en reductieprogramma aangeleverd met maatregelen om de emissie van ZZS te minimaliseren. De OD NZKG legt de laatste hand aan de beoordeling van het vermijdings- en reductieprogramma en legt de aanscherpingen die hier uit voortkomen vast via zogenaamde maatwerkbesluiten en/of via de vergunning. Ook de Roadmap+ maatregelen worden hiermee geborgd via een vergunning of maatwerk.

Koppeling met actualisatieverzoek Natuur
Via de natuurvergunning zijn de jaarvrachten voor mobiele en stationaire bronnen vastgelegd voor NOx. Vanuit de natuurvergunning volgt een aanpassing voor de mobiele bronnen (o.a. locomotieven op het Tata Steel terrein) voor de gehele jaarvracht. Echter voor milieu stellen wij geen eisen aan mobiele bronnen. Voor de stationaire bronnen worden de jaarvrachten aangepast op de besluiten die vanuit milieu worden genomen, zoals recent de implementatie van BBT conclusie 49. Via de milieuvergunning volgen emissiegrenswaarden overeenkomstig de BBT-conclusies (voor IPPC-bronnen) uit de omgevingsvergunning of uit algemene regels (het Activiteitenbesluit). De monitoringsverplichting van de emissiegrenswaarden per bron volgt uit de algemene regels of vanuit de vergunning. Daardoor kan ook de jaarvracht voor natuur worden geborgd voor de stationaire bronnen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem