Datum: 15-07-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) legt Tata Steel een last onder dwangsom op vanwege de lozing van kwik en te hoge concentraties andere Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)(1). De OD NZKG vindt het belangrijk te benadrukken dat de veiligheid van de leefomgeving niet in het geding is, omdat het rioolwater waarop de lozing plaatsvindt nog wordt gezuiverd.

Geen vergunning

De ZZS-inventarisatie(2) van de indirecte lozingen op het gemeentelijke riool bracht een lozing van het ZZS-houdend hoogovengascondensaat aan het licht. Uit de beoordeling is vervolgens gebleken dat het hoogovengascondensaat, dat indirect via het bedrijfsriool van Vattenfall wordt geloosd op het gemeentelijk riool, inderdaad een hoge concentratie kwik en overige ZZS bevat (te weten: lood, nikkel en PAK’s). Onze toezichthouder heeft geconstateerd dat voor de lozing van kwik destijds geen vergunning is verleend in het kader van de Wabo(3).

Geen vergunbare situatie

De OD NZKG stelt dat het hier om een niet legaliseerbare (te vergunnen) situatie gaat, omdat kwik, lood, nikkel en PAK’s worden aangeduid als ZZS, en de lozing van ZZS zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Het lozen van ZZS-houdend hoogovengascondensaat kan namelijk de gewenste waterkwaliteit in gevaar brengen. Daarnaast is nog sprake van een andere overtreding: Tata Steel moest de analyseresultaten van het lozen van deze stroom naar de OD NZKG sturen, maar heeft dit nagelaten. Om deze redenen legt de OD NZKG nu deze last onder dwangsom op.

Lozingen staken

Tata Steel dient het lozen van het ZZS-houdend hoogovengascondensaat binnen vier weken te staken. Daarnaast is in de last opgenomen dat Tata Steel aan de rapportageverplichtingen van de analyses moet voldoen. Indien hier niet of niet volledig aan wordt voldaan, is Tata Steel de provincie Noord-Holland een dwangsom verschuldigd van € 20.000,- per geconstateerde overtreding.

Bezwaar Tata Steel

De OD NZKG gaat niet mee in het bezwaar van Tata Steel dat stelt dat de lozing van kwik op het openbaar rioolstelsel wel vergund zou zijn. De OD NZKG stelt dat in deze, destijds door het Hoogheemraadschap verleende vergunning, uitsluitend een lozingseis is opgenomen voor cyanide en niet voor kwik en andere ZZS. De OD NZKG is van mening dat de lozing van milieurelevante concentraties van een stof waarvoor geen lozingseis is opgenomen, verboden is, en er daarmee sprake is van een overtreding.

Veiligheid niet in het geding

De OD NZKG wil benadrukken dat de concentraties van de door Tata Steel geloosde stoffen geen risico opleveren voor de veiligheid van de leefomgeving. Het betreft namelijk lozingen op het rioolwater waarop nog een zuivering plaatsvindt via een rioolwaterzuiveringsinstallatie voordat op het oppervlaktewater geloosd wordt. Desondanks stellen we dat voor deze lozingen geen vergunning mogelijk is, omdat lozing van ZZS zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

———————

(1) ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn geclassificeerd als de gevaarlijkste stoffen voor mens en milieu. Deze stoffen moeten daarom met voorrang aangepakt worden. Het streven is om ZZS uit de leefomgeving te weren.

(2) In het kader van de landelijke ZZS inventarisatie die in 2019 is gestart, moesten bedrijven hun ZZS-emissies (Lucht en indirecte lozingen) in kaart brengen en hierover voor 31 december 2020 rapporteren. 

(3) Wabo De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem