Op 23 maart 2022 gaven we uitleg over het plan van Norit en onze beoordeling daarvan. Omwonenden konden hun vragen stellen over ons toezicht en handhaving en de GGD was aanwezig voor beantwoording van vragen over gezondheid.

Norit Nederland B.V., aan de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam, is een producent van actieve kool uit cokes, lignosulfonaat en teer die wordt gebruikt om onzuiverheden uit water, lucht, consumptiegoederen, farmaceutische producten, andere vloeistoffen en gassen te halen. In februari 2022 constateerde een inspecteur van de OD NZKG een overschrijding van de maximale toegestane uitstoot van naftaleen door het bedrijf. Op 16 februari 2022 heeft de OD NZKG het bedrijf een last onder dwangsom opgelegd van € 500.000,-. Het bedrijf moet maatregelen treffen om deze overschrijding omlaag te brengen en de emissie aan de wettelijke normen te laten voldoen. Het bedrijf heeft inmiddels enkele maatregelen uitgevoerd met een gunstig effect op de uitstoot. Uiterlijk 15 juli 2022 moet Norit met een meetrapportage aantonen dat het aan de regels voldoet.

Wat heeft de OD NZKG geconstateerd?

Bedrijven zoals Norit zijn verplicht aan de OD NZKG te rapporteren welke zogenoemde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) zij uitstoten. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. In dit kader heeft Norit emissiemetingen laten uitvoeren en hierover aan de OD NZKG gerapporteerd. Bij de controle van dit rapport constateerde onze inspecteur dat de gemeten concentraties naftaleen hoger zijn dan toegestaan.

Wat betekent dit voor omwonenden?

Bij langdurige blootstelling aan naftaleen kan dit nadelige effecten hebben voor milieu en volksgezondheid. Het is niet bekend sinds wanneer Norit de norm voor naftaleen overschrijdt en wat het effect op de omgeving in het verleden is geweest. De informatieplicht voor het rapporteren van ZZS is pas vanaf 2021 van kracht.

Welke actie heeft de OD NZKG ondernomen?

De overschrijdingen waren dermate hoog dat de OD NZKG Norit direct een last onder dwangsom heeft opgelegd van € 500.000,- en het bedrijf heeft opgedragen direct maatregelen te treffen om de emissie aan de wettelijke normen te laten voldoen.

Norit deed aanpassingen om de uitstoot te verminderen

Het bedrijf heeft onderdelen gecontroleerd en vervangen om te onderzoeken welk effect dit heeft op de uitstoot. Een geaccrediteerd bureau heeft hierna metingen uitgevoerd en dit bleek een gunstig effect te hebben. Daarmee werd de emissie verminderd. Dit voldoet echter nog niet aan de wettelijke norm. Daarom verving Norit de bestaande installatie door een nieuwe. Deze bleek echter ook niet voor het gewenste effect te zorgen.

Norit heeft een verzoek tot maatwerk ingediend

Norit is van plan om de vorige installatie weer terug te plaatsen. Aangezien het bedrijf hiermee nog niet aan de wettelijke norm kan voldoen, heeft Norit een verzoek tot maatwerk ingediend bij de OD NZKG. Met zo’n besluit kan het bevoegd gezag, de OD NZKG, afwijken van de regels, wanneer daar goede argumenten voor zijn.  

De OD NZKG neemt het verzoek tot maatwerk in behandeling

Bij dit voornemen weegt zwaar mee dat volgens de GGD geen gevaar voor de volksgezondheid optreedt bij het gebruik van de vorige, aangepaste naverbrander. Hierbij baseert de GGD zich op de meest recente emissiemetingen bij gebruik van deze naverbrander. Desondanks wil de OD NZKG dat Norit een zo laag mogelijke uitstoot behaalt en daarom verplichten we het bedrijf ook een haalbaarheidsstudie te doen. Hiermee moet Norit aantonen waarom het niet haalbaar is om onder de maximale norm te komen, maar moeten zij ook aantonen welke emissie wel haalbaar is

De OD NZKG verlengt de last onder dwangsom tot 1 november 2022

Het verlengen van de last onder dwangsom is noodzakelijk om het verzoek tot maatwerk in behandeling te nemen en bij een eventueel besluit ter inzage te leggen voor belanghebbenden. Dit houdt in dat Norit tot 1 november de tijd krijgt om aan de wettelijke emissienorm te voldoen. Wanneer het maatwerkbesluit – waarin een hogere emissienorm is opgenomen – definitief wordt, moet Norit opnieuw met metingen aantonen dat aan de in het maatwerkbesluit gestelde emissienorm wordt voldaan. Op dat moment vervalt de last onder dwangsom.

We informeren omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst

Wij kunnen ons voorstellen dat omwonenden vragen hebben over deze gang van zaken. Daarom organiseren we in september een informatiebijeenkomst. Daarin leggen we uit wat het maatwerkbesluit inhoudt en waarom we tot deze oplossing zijn gekomen. Ook nodigen we hierbij de GGD opnieuw uit voor vragen over gezondheid. Omwonenden ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stel deze dan via het contactformulier.


Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Weesp
 • Zaanstad
Stem