Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Dat heeft ook gevolgen voor het bodembeheer in ons werkgebied. Om inzicht te geven welk bodembeleid geldt, heeft elke gemeente in de regio Noordzeekanaalgebied, waaronder de gemeente Haarlemmermeer, een ‘Beleidskader bodem onder de Omgevingswet’ vastgesteld.

Dit beleidskader vervangt de gemeentelijke Nota’s bodembeheer. Het biedt een overzicht van het beleid en de regels die in deze gemeenten gelden voor het ontgraven, het verplaatsen en op of in de bodem aanbrengen (toepassen) van grond, baggerspecie of bouwstoffen en het saneren van de bodem.

Bodemregels gemeente Haarlemmermeer

Op deze pagina vind u een samenvatting van de aanvullende bodemregels die door de gemeente Haarlemmermeer zijn vastgesteld. Voor een toelichting hierop kunt u terecht in het Beleidskader bodem onder de Omgevingswet van de gemeente Haarlemmermeer. Het Bodembeleidskader vindt u binnenkort op de website van de gemeente Haarlemmermeer.

Let op! Lees onderstaande bodemregels in combinatie met de regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het omgevingsplan.

Graven in de bodem – Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Graven algemeen

Maatwerkregels Graven algemeenArtikel Bal waarop de maatwerkregel betrekking heeft
Ingediende gegevens (meldings- en/of informatieplicht) zijn tijdens de uitvoering van de activiteit beschikbaar op locatiePar. 4.119 en 4.120
Bodemonderzoek wordt in XML en PDF formaat ingediend4.1221 en 4.1229 (in samenhang met par. 5.2.2)
PFAS-grond boven 59 µgkg ds (PFOS/overige PFAS) of 60 µg/kg ds (PFOA) wordt niet teruggeplaatst na tijdelijk uitnemen, maar afgevoerd4.1222a lid 1 4.1230a lid 1

Graven in bodem met kwaliteit ≤ interventiewaarde bodemkwaliteit

Maatwerkregels Graven ≤ interventiewaarde bodemkwaliteitArtikel Bal waarop de maatwerkregel betrekking heeft
Bij graafwerk in de openbare weg (behalve de openbare weg binnen de bebouwde kom van BKK-zone 1) of in niet-gezoneerde gebieden met te weinig gegevens wordt een verkennend onderzoek conform NEN5740 uitgevoerd ook als er geen verdenking bestaat op de aanwezigheid van een specifieke verontreiniging (puntbron)4.1221 (in samenhang met par. 5.2.2)
Resultaten voorafgaand bodemonderzoek worden een week vantevoren ingediend4.1221 lid 1
Verschillende grondsoorten worden gescheiden gehouden4.1222

Graven in bodem met kwaliteit > interventiewaarde bodemkwaliteit

Maatwerkregels Graven > interventiewaarde bodemkwaliteitArtikel Bal waarop de maatwerkregel betrekking heeft
Bij graafwerk in de openbare weg (behalve de openbare weg binnen de bebouwde kom van BKK-zone 1) of in niet-gezoneerde gebieden met te weinig gegevens wordt een verkennend onderzoek conform NEN5740 uitgevoerd ook als er geen verdenking bestaat op de aanwezigheid van een specifieke verontreiniging (puntbron)4.1229 (in samenhang met par. 5.2.2)
Als bij het graven sprake is van actuele risico’s door het onverwacht aantreffen van asbest, asbestverdacht materiaal of een andere verontreiniging wordt het bevoegd gezag hierover direct geïnformeerd2.11 in samenhang met par. 4.120
Er wordt een hekwerk om de ontgravingslocatie en de depots aangebracht of op een andere wijze geborgd dat de locatie niet toegankelijk is voor derden2.11 in samenhang met par. 4.120
Licht verontreinigde grondsoorten worden (net als matig en sterk) gescheiden gehouden4.1230 lid 2 onder a
Mobiele verontreiniging > interventiewaarde bodemkwaliteit wordt niet teruggeplaatst na tijdelijk uitnemen, maar afgevoerd. Grond uit een drijflaag wordt ook afgevoerd. Zie lijst met mobiele stoffen.4.1230a

Kleinschalig graven (omgevingsplan)

Kleinschalig graven (≤ 25 m3) algemeen

Regels omgevingsplan Kleinschalig graven (≤ 25 m3) algemeen
Regels kleinschalig graven zijn niet van toepassing op zeer klein graafwerk (tot 1 m3) zonder afvoer en op graafwerk in tuinen voor tuinonderhoud (tot 25 m3) zonder afvoer
Er wordt altijd een vooronderzoek uitgevoerd (behalve als sprake is van spoedreparaties van vitale ondergrondse infrastructuur) om te bepalen of sprake is van graafwerk ≤ of > de interventiewaarde bodemkwaliteit of dat sprake is van (verdenking op) een specifieke verontreiniging (puntbron)
Bij graafwerk in de openbare weg (behalve de openbare weg binnen de bebouwde kom van BKK-zone 1) en in niet-gezoneerde gebieden met te weinig gegevens wordt een verkennend onderzoek conform NEN5740 uitgevoerd; initiatiefnemer mag echter kiezen voor ‘worst-case’, geen verkennend onderzoek uitvoeren, maar werken onder regels voor kleinschalig graven > interventiewaarde bodemkwaliteit
Als een verkennend onderzoek is uitgevoerd, wordt dit ingediend, ook in XML-formaat. Het is ook beschikbaar op locatie.
Partijen grond van verschillende grondsoorten en kwaliteitsklassen worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden
PFAS-grond boven 59 µg/kg ds (PFOS/overige PFAS) of 60 µg/kg ds (PFOA) wordt niet teruggeplaatst na tijdelijk uitnemen, maar afgevoerd
Na afloop van een spoedreparatie ondergrondse infrastructuur in de openbare weg (behalve de openbare weg binnen de bebouwde kom van BKK-zone 1), op beschikte locaties ‘ernst-geen spoed’ en in niet-gezoneerde gebieden met te weinig gegevens wordt beperkte informatie verstrekt over de graafwerkzaamheden wanneer sprake is van afvoer van grond
Vrijgekomen grond mag maximaal 8 weken na beëindiging van het graven worden opgeslagen

Kleinschalig graven (≤ 25 m3) in bodem met kwaliteit ≤ interventiewaarde bodemkwaliteit

Regels omgevingsplan Kleinschalig graven (≤ 25 m3) ≤ interventiewaarde bodemkwaliteit
Grond mag na tijdelijke uitname op of nabij het ontgravingsprofiel worden teruggebracht (behalve als een andere bewerking heeft plaatsgevonden dan zeven)

Kleinschalig graven (≤ 25 m3) in bodem met kwaliteit > interventiewaarde bodemkwaliteit

Regels omgevingsplan Kleinschalig graven (≤ 25 m3) > interventiewaarde bodemkwaliteit
De informatieplicht geldt niet alleen bij afvoer van grond, maar ook bij het dieper graven dan een afdeklaag
De gegevens over de milieukundig begeleider worden een week van te voren ingediend (in geval van dieper graven dan de afdeklaag)
Ingediende gegevens (informatieplicht) zijn beschikbaar op locatie tijdens de uitvoering van de activiteit
Grond mag na tijdelijk uitnemen in het ontgravingsprofiel worden teruggebracht (behalve als een andere bewerking heeft plaatsgevonden dan zeven)
Mobiele verontreiniging > interventiewaarde bodemkwaliteit wordt niet teruggeplaatst na tijdelijk uitnemen, maar afgevoerd. Grond uit een drijflaag wordt ook afgevoerd. Zie lijst met mobiele stoffen.
Er wordt een hekwerk om de ontgravingslocatie en de depots aangebracht of op een andere wijze geborgd dat de locatie niet toegankelijk is voor derden
Het graven wordt uitgevoerd volgens BRL SIKB 7000 bij dieper graven dan de leeflaag. Ook is dan milieukundige begeleiding volgens BRL SIKB 6000 vereist.

Saneren van de bodem – Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Maatwerkregels SanerenArtikel Bal waarop de maatwerkregel betrekking heeft
Bij bouwen van een bodemgevoelig gebouw is saneringsaanpak verwijderen verplicht bij verontreiniging met vluchtige stoffen boven waarde toelaatbare kwaliteit tpv het gebouw, behalve als dit redelijkerwijs niet kan worden gevraagd. Dit laatste wordt beoordeeld bij een verzoek om maatwerkvoorschrift. Zie lijst met vluchtige stoffen.4.1240 in samenhang met 4.1242
Het is niet toegestaan grond verontreinigd met mobiele stoffen > interventiewaarde bodemkwaliteit en/of een drijflaag te herschikken onder de afdeklaag. Zie lijst met mobiele stoffen.4.1241 lid 5
Het is niet toegestaan om grond verontreinigd met PFAS boven 59 µg/kg ds (PFOS/overige PFAS) of 60 µg/kg ds (PFOA) te herschikken onder een afdeklaag4.1241 lid 5
De kwaliteitseis voor de leeflaag en aanvulgrond hangt af van de toepassingseis voor de locatie (kwaliteitseisen volgens de regels over Toepassen van grond of baggerspecie (Bal) of het gebiedsspecifieke beleid in het tijdelijk deel van het omgevingsplan)4.1242 lid 2

Toepassen van grond of baggerspecie (landbodem) – Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Maatwerkregels toepassen van grond en baggerspecie (gebiedsspecifiek beleid op grond van artikel 44 Besluit bodemkwaliteit (oud) zit voorlopig in Tijdelijk deel Omgevingsplan)Artikel Bal waarop de maatwerkregel betrekking heeft
Op locaties met bodemfunctieklasse wonen, waarbij sprake is van een woning met tuin of een kinderspeelplaats, mag toe te passen grond in de tuin of op het onverharde deel van de kinderspeelplaats maximaal 100 mg/kg (zonder bodemtypecorrectie) aan lood bevatten (voor de overige parameters geldt klasse wonen)(4.1272, nu nog in Tijdelijk deel Omgevingsplan)
Locaties met bodemfunctieklasse industrie in BKK-zone 3 mogen grond ontvangen van kwaliteitsklasse industrie. Hieronder valt ook ‘bebouwing’. Wanneer sprake is van een woonfunctie zonder tuin mag hier ook grond van klasse industrie worden toegepast als deze grond afkomstig is uit het eigen beheergebied, ook al staat deze functie op de bodemfunctiekaart aangeduid als ‘wonen’.(4.1272, nu nog in Tijdelijk deel Omgevingsplan)
Voor het gebied Schiphol Trade Park (zone 1A), waar de bodem historisch is belast met organochloor-bestrijdingsmiddelen, gelden de volgende gebiedsspecifieke regels: Hergebruik van grond binnen het gebied (zone 1A) is zonder onderzoek op basis van de bodemkwaliteitskaart toegestaan (binnen de kaders van het Bal);Aangevoerde grond van buiten het beheergebied moet voldoen aan de kwaliteitsklasse Landbouw/natuur (schone grond);Aangevoerde grond van binnen het beheergebied, maar van buiten zone 1A moet voor de reguliere parameters voldoen aan de kwaliteitsklasse Landbouw/natuur (schone grond). Wanneer de verdenking bestaat, ofwel uit het historisch onderzoek, ofwel uit oude bodemonderzoeken, dat de bodem verhoogde gehalten aan OCB’s bevat, moet hierop onderzocht worden. De in zone 1A toe te passen grond mag OCB’s bevatten tot maximaal kwaliteitsklasse Industrie (conform de in zone 1A gemeten OCB-gehalten).(4.1272, nu nog in Tijdelijk deel Omgevingsplan)
In PARK21 (zone 1B) gelden de volgende gebiedsspecifieke regels: Hergebruik van grond in de parklaag binnen het gebied van PARK21 (zone 1B) afkomstig uit de zones 1 en 2 van het beheergebied is zonder onderzoek op basis van de bodemkwaliteitskaart toegestaan (binnen de kaders van het Bal) en uit de andere zones na aanvullend onderzoek. Dit aanvullende onderzoek vindt plaats middels een partijkeuring, indien deze uitwijst dat de partij voldoet aan kwaliteitsklasse Wonen kan deze worden toegepast. Aanvullend geldt voor kinderspeelplekken de eis dat het gehalte aan lood in de toe te passen grond tot 0,5 meter-mv maximaal 100 mg/kg d.s. bedraagt; Zolang er op een locatie binnen zone 1B nog geen toepassingen zijn gedaan met grond van een mindere kwaliteit dan kwaliteitsklasse Landbouw/natuur (en de zone dus nog de kwaliteit Landbouw/natuur heeft), mag deze grond vanuit deze locatie zonder onderzoek op basis van de bodemkwaliteitskaart overal vrij worden hergebruikt;Aangevoerde grond van buiten het beheergebied moet voldoen aan kwaliteitsklasse Landbouw/natuur (schone grond);Bovenstaande gebiedsspecifieke regels treden in werking gelijktijdig met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan PARK21. Tot die tijd geldt het generieke kader (dubbele toets, art. 4.1272 Bal).(4.1272, nu nog in Tijdelijk deel Omgevingsplan)

Toepassen van bouwstoffen (landbodem) – Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Maatwerkregels Toepassen van bouwstoffen Artikel Bal waarop de maatwerkregel betrekking heeft
Er is een meldplicht voor toepassen van staalslakken (ten minste vier weken van tevoren).Paragraaf 4.123
Er is een meldplicht voor toepassen van grondstabilisatie van meer dan 1000 m2 (ten minste vier weken van tevoren).Paragraaf 4.123

Bouwen van een bodemgevoelig gebouw (omgevingsplan)

Regels omgevingsplan m.b.t. bouwen van een bodemgevoelig gebouw
Voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bodemgevoelig gebouw in BKK-zones 3 en 3A en in niet-gezoneerde gebieden met te weinig gegevens wordt een verkennend bodemonderzoek conform NEN5740 uitgevoerd. Voor een tijdelijk bouwwerk kan een uitzondering gelden.
De resultaten van een bodemonderzoek worden, behalve in PDF-format, ook aangeleverd in het XML-formaat (SIKB0101)
Bij aanwezigheid van asbestverdacht bouw- of sloopafval of asbestverdacht recyclinggranulaat in de bodem, wordt (bij meer dan 50% bodemvreemd materiaal) het resultaat van een NEN5897-onderzoek verstrekt
Met een sanering onder het overgangsrecht (volgens de Wet bodembescherming of het Besluit uniforme saneringen) kan een vergelijkbaar resultaat worden behaald als met een sanering overeenkomstig het Bal. Daarom wordt onder het begrip sanerende of andere beschermende maatregel niet alleen verstaan een sanering volgens het Bal, maar ook een sanering als bedoeld in artikel 3.1 van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet, als een vergelijkbaar saneringsresultaat wordt behaald.
De waarde toelaatbare kwaliteit bodem bij het bouwen van een woning met tuin, een kinderdagverblijf met buitenruimte, of een school met buitenruimte is voor lood vastgesteld op 370 mg/kg (gemeten waarde) ter plaatse van de tuin of buitenruimte. Het volumecriterium van 25 m3 geldt hierbij niet.
De waarde toelaatbare kwaliteit bij het bouwen van een bodemgevoelig gebouw is voor PFOS is vastgesteld op 59 µg/kg ds en voor PFOA op 60 µg/kg ds (gemeten waarde). Voor overige PFAS geldt de waarde van PFOS.
In de vergunning wordt voorgeschreven dat een sanering conform Bal (of conform Wbb indien de sanering onder overgangsrecht valt) is uitgevoerd voorafgaand aan ingebruikname van het gebouw.
In de vergunning wordt voorgeschreven dat een week voorafgaand aan de ingebruikname van het gebouw het bevoegd gezag wordt geïnformeerd over de uitgevoerde sanering.
Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden in het geval dat de bodem (of het gebouw) niet geschikt is voor het beoogde doel, maar door het stellen van voorschriften alsnog geschikt kan worden gemaakt. Dit artikel is in het omgevingsplan opgenomen met het oog op stoffen waarvoor (nog) geen waarde toelaatbare kwaliteit in het omgevingsplan is vastgesteld, maar die wel negatieve effecten op de gezondheid van de gebruikers kunnen hebben. Het kan ook gaan om een verontreiniging in het grondwater die mogelijk een nadelig effect op de gezondheid heeft.

Beleidsregels (apart vastgesteld, niet in Omgevingsplan)

Beleidsregels (apart vastgesteld, niet in Omgevingsplan)Artikel Bal waarop de beleidsregel betrekking heeft
Bodemonderzoeken zijn in principe 5 jaar geldig, een ouder onderzoek wordt toegestaan als men kan aantonen dat er in de tussentijd geen verontreiniging is toegevoegd, of bodemrapporten kan overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van een stabiele situatie (bij mobiele stoffen) en het onderzoek niet ouder is dan 10 jaar.4.1221 en 4.1229 (in samenhang met par. 5.2.2)
Herschikken mag niet leiden tot vermindering van de bodemkwaliteit. Het stand-still beginsel geldt bij saneren op stofniveau. Stand-still betekent ook dat geen sterke verontreiniging op een niet-sterk verontreinigde onderlaag mag worden aangebracht.4.1241 lid 5
Op plekken waar kwetsbare groepen veelvuldig contact met de bodem hebben, zoals op kinderspeelplaatsen en moes-/volkstuinen, mag asbest analytisch niet aantoonbaar in de grond voorkomen. Er mag ook geen asbest zichtbaar zijn.2.11 (zorgplicht) en 4.1272
Ter invulling van de zorgplicht gelden gebiedsspecifieke kwaliteitseisen voor chloride bij het toepassen van grond of baggerspecie. Toepassing op gebieden grenzend aan het Noordzeekanaal (binnen dijkring 44, ten westen van de hoofdwaterkering van Amsterdam, afwaterend op het Noordzeekanaal): geen chloridenorm. Voor overige gebieden (niet van nature zoutbelast) geldt voor bodemfunctie landbouw/natuur de RIVM-advieswaarde van 39 mg/kg ds en voor overige bodemfuncties 200 mg/kg ds.2.11 (zorgplicht) en 4.1272
Toepassingen in het veenweidegebied mogen alleen met de grondsoort veen plaatsvinden.2.11 (zorgplicht) en 4.1272
Stem