Datum: 21-05-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een kunstduin. Het kunstduin bestaat uit een kern van staalslak en wordt afgewerkt met een deklaag van schoon zand. Daarna wordt er helmgras aangeplant. De OD NZKG heeft specifieke voorschriften opgenomen in de vergunning en gaat er strikt op toezien dat Tata Steel alle maatregelen opvolgt.

Zo moet Tata Steel de toepassing van staalslak vóór aanvang van de werkzaamheden bij de OD NZKG melden en mogen zij het staalslak alleen toepassen volgens toepassingsvoorwaarden die volgen uit het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast zijn maatregelen ter voorkoming van stofverspreiding vastgelegd. Vanwege de omliggende kwetsbare natuurgebieden (natte duinvalleien) is ook een voorschrift opgenomen dat er geen drainage water in het grondwater mag belanden. De OD NZKG gaat hier strikt op toezien. Toezichthouders zullen op verschillende momenten controles uitvoeren; bij de start, tussendoor en bij het einde van het project.

Aanvraag Kunstduin

Op 19 maart 2021 heeft Tata Steel een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een kunstduin. Het aan te leggen kunstduin komt op eigen terrein van Tata Steel te liggen, noord- noordwestelijk tegen de bestaande geluidswal tussen Harsco en de Nieuwe Zeeweg. In de loop der tijd zal het duin verder begroeid raken met kenmerkende plantensoorten van het open duin.

Doel vergunning

Tata Steel legt het kunstduin aan om de verloren gegane ecologische waarde van de locatie voor het transformator station van Tennet te compenseren. Hiermee voldoen zij aan de voorwaarden van de vergunning die in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) is verleend.

Zorgen om staalslak

Staalslak is een bijproduct van de staalproductie en moet aan strenge voorwaarden voldoen. Staalslak heeft geen negatieve effect op het eco-systeem als het goed wordt toegepast. Staalslak heeft de laatste tijd een aantal keer negatief in de belangstelling gestaan. Het ging hierbij met name om die situaties waar staalslak verkeerd is toegepast. Als staalslak niet goed is afgedekt en in contact komt met water, komt er vrije kalk die in de staalslak zit vrij. Dit zorgt voor een tijdelijke pH-verhogende werking van het grondwater, met andere woorden, de zuurgraad wordt hierdoor tijdelijk verhoogd. De OD NZKG heeft daarom aanvullende voorschriften opgenomen in de vergunning en ziet erop toe dat Tata Steel deze op een goede manier toepast.

Proces

De aanvraag is gepubliceerd op de websites www.officielebekendmakingen.nl (Provinciaal blad) en loket.odnzkg.nl. Belanghebbenden kunnen tot 26 juni een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem