Voor meldingsplichtige bedrijven, met of zonder EED, geldt informatieplicht.

In 2019 is het Activiteitenbesluit milieubeheer veranderd. Naast de energiebesparingsplicht, is er nu informatieplicht in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De informatieplicht betekent dat een onderneming per locatie moet rapporteren over de energiebesparende maatregelen die zij hebben getroffen. Dit is van toepassing op locaties met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar (of 870 GJ bij stadsverwarming).

EED-ondernemingen waar de energiebesparingsplicht zoals bedoeld in artikel 2.15 Activiteitenbesluit, op van toepassing is, zijn verplicht uiterlijk op 5 december 2019 in het eLoket te rapporteren over de getroffen energiebesparende maatregelen.

Bedrijven die deelnemen aan convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) zijn voor de periode 2019-2023 vrijgesteld van de informatieplicht. Voor milieu-vergunningplichtige bedrijven (Type C) is de energiebesparingsplicht geregeld in de vergunning. Meer informatie vindt u in de lijst Veelgestelde vragen.

Indienen rapportage getroffen maatregelen

U moet de rapportage indienen via het eLoket bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). De Erkende Maatregelenlijsten van de Activiteitenregeling zijn leidend bij de rapportage. Deze maatregelen worden regelmatig geactualiseerd. Bij het indienen van de rapportage maakt u gebruik van de nieuwste versie.

Bedrijven met activiteiten waar geen Erkende Maatregelen Lijsten voor zijn opgesteld, dienen in de rapportage aan te geven welke energiebesparende maatregelen genomen zijn.

Eerder opgestelde energierapporten, -scans, of certificering door middel van een keurmerk et cetera kunnen als bron gebruikt worden bij het opstellen van de rapportage. Het hebben van deze rapporten geeft geen vrijstelling van de informatieplicht.

Stem
Verkiezingen 2020Handhaving en Toezicht

We zijn trots dat onze WKO Experttool is genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020. Vindt u ons project ook het beste en wilt u ons naar de overwinning helpen?

Verkiezingen 2020Handhaving en Toezicht

We zijn trots dat onze WKO Experttool is genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020. Vindt u ons project ook het beste en wilt u ons naar de overwinning helpen?