Het Noordzeekanaalgebied kent een toenemende industriële activiteit, mobiliteit en forse woningbouwopgave. Ontwikkelingen die een stevige impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. De komende jaren neemt dat alleen maar toe. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is een uitvoeringsorganisatie en voert diverse taken uit voor acht gemeenten en drie provincies. Ons ‘dagelijks werk’ bestaat eruit dat wij vergunningen verlenen en erop toezien dat alle partijen hun wettelijke verplichtingen nakomen op het gebied van milieu (het grootste werkveld van de OD NZKG), bodem en bouw. We denken bovendien graag mee over ruimtelijke en planologische processen, over de transitie naar een duurzame samenleving en we adviseren onze opdrachtgevers over beleidsvraagstukken.

Advies

De OD NZKG is meer dan een uitvoeringsdienst alleen: met onze uitgebreide expertise en opgedane praktijkervaring adviseren wij bedrijven, de gemeenten en provincies binnen ons werkgebied en andere overheden.

Lees verder

Bodem en ondergrond

De OD NZKG ziet erop toe dat de regels omtrent bodemverontreiniging en sanering door ondernemers en bedrijven wordt nageleefd.

Lees verder

Bouw en verbouw

Het Noordzeekanaalgebied kent een grote bouwopgave. Alles wat wordt gebouwd en verbouwd bekijkt de OD NZKG van alle kanten.

Lees verder

Milieu

Alle bedrijven moeten voldoen aan milieuregels. De OD NZKG ziet erop toe dat bedrijven deze regels naleven.

Lees verder