Datum: 24-04-2020

Het projectplan voor de dijkversterking tussen Amsterdam en Hoorn kan worden uitgevoerd. Dat bepaalde de Raad van State op 22 april. De Stichting Zuyderzeedijk en omwonenden van de dijk hadden beroep aangetekend tegen het projectplan, omdat zij bang zijn voor schade aan de cultuurhistorisch waardevolle Zuiderzeedijken en de natuur. De Raad van State vindt de eventuele gevolgen van de dijkversterking voor de natuurgebieden aanvaardbaar en oordeelde ook dat met de gekozen dijkversterking de monumentale waarden van de dijken niet op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen.

De Markermeerdijken beschermen zo’n 1,2 miljoen mensen in het achterland tegen het huidige Markermeer. De dijkversterking is nodig omdat ruim 30 kilometer van de dijken niet meer aan de normen voor waterveiligheid voldoet.

Vergunningverlening en toezicht

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is verantwoordelijk voor de verlening van omgevingsvergunningen voor het dijkversterkingsproject en het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Gelijktijdig met het goedkeuren van het projectplan voor de dijkversterking door Gedeputeerde Staten, is eind 2018 de omgevingsvergunning voor het project verleend. De vergunning ziet toe op het afwijken van meerdere bestemmingsplannen, het kappen van bomen en het wijzigen van de monumentale dijk en betreft het tracé van Hoorn tot Amsterdam. Voor het gedeelte van de dijk dat in Amsterdam ligt, ter plaatste van Durgerdam, moet nog een vergunning worden aangevraagd.

Uitvoeringsfase

Met de uitspraak van de Raad van State gaat het project een volgende fase in. Nadat al begonnen was met enkele vergunningsvrije werkzaamheden, kan de uitvoering nu echt van start. De OD NZKG houdt hierbij toezicht op een veilige uitvoering. Ook zijn we verantwoordelijk voor omgevingsvergunningen en goedkeuringen voor zaken als gronddepots, bouwwegen, kunstwerken en saneringen. 

Bekijk hier meer informatie over het project Markermeerdijken.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem