Vanuit het oostelijk deel van Nieuw Vennep ontvangt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) meldingen over geuroverlast. Bewoners vermoeden dat de bedrijven Waeles en Kverneland hiervoor grotendeels verantwoordelijk zijn. Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Heeft u een klacht over geur? Bel dan met de OD NZKG via tel (088) 567 0200 (tijdens kantooruren) of meld deze via ons klachtenformulier!

Gepubliceerd op: 15 april 2020

Algemene vragen

1. Waar komt de geuroverlast in het oostelijk deel van Nieuw-Vennep vandaan?
De meeste meldingen van geuroverlast komen uit het woongebied ten zuidoosten van een industrieterrein. Geuroverlast is hier niet altijd tot één bedrijf terug te brengen. Er zijn meerdere bedrijven gevestigd die geuroverlast kunnen veroorzaken.

2. Hoe lang is in dit gebied sprake van geurhinder?
De OD NZKG voert sinds 2014 het toezicht uit in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland. Sindsdien ontvangen we geurklachten uit dit gebied. Er zijn ook klachten bekend van vóór deze periode.

3. Wat is de rol van de OD NZKG?
De OD NZKG werkt in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer en is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouw en bodem en vergunningverlening hierop. Handhaving gebeurt onder andere op basis van ontvangen meldingen en klachten.

4. Wat doet de OD NZKG tegen geuroverlast?
Onze inspanning is erop gericht om overlast, veroorzaakt door bedrijven, voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Wij controleren bedrijven of de emissie binnen de wettelijke normen valt. Wij kunnen alleen handhaven wanneer een bedrijf deze normen overschrijdt.
Wanneer wij een melding ontvangen van iemand die op dat moment geurhinder ervaart, gaat de inspecteur op zoek naar de bron. Wanneer de vermoedelijke veroorzaker van de geurhinder een bedrijf is, bezoeken wij dit bedrijf om te onderzoeken wat de oorzaak is. Als blijkt dat het bedrijf niet aan de regelgeving voldoet, treden we op. Dit kan ertoe leiden dat het bedrijf door middel van een sanctie gedwongen wordt te voldoen aan de regelgeving.

5. Kan de OD NZKG ervoor zorgen dat de geur verdwijnt?
Nee, de OD NZKG is ervoor verantwoordelijk dat bedrijven zich aan de regels houden met betrekking tot geur. Voor bedrijven geldt volgens de wet een aanvaardbaar geurhinderniveau. Met andere woorden: in een gebied waar industrie en woningen relatief dichtbij elkaar liggen, zal geur afkomstig van bedrijven waarschijnlijk nooit helemaal verdwijnen.

6. Wat moet ik doen als ik geuroverlast ervaar?
1. Ervaart u op dit moment geurhinder? Bel dan met de OD NZKG via tel (088) 567 0200 (tijdens kantooruren). De klachtwacht neemt uw melding dan direct in behandeling en onderzoekt of de bron van de geurhinder te herleiden is. U kunt er ook voor kiezen om de geuroverlast te melden via ons klachtenformulier (zie afhandeling bij punt 2).
2. Heeft u op een eerder moment geurhinder ervaren en wilt u dit achteraf melden? Maak dan een melding van de geuroverlast via ons klachtenformulier. Ook dan neemt de klachtwacht uw melding in behandeling en onderzoekt achteraf of de bron van de geurhinder te herleiden is. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met de bedrijven uit de omgeving.

U wordt altijd geïnformeerd over de uitkomst van de klachtbehandeling.

7. Is de geuroverlast in Nieuw-Vennep schadelijk voor mijn gezondheid?
Er bestaan geen gezondheidskundige normen voor geur, waardoor het niet eenvoudig is om te bepalen hoeveel geur gezondheidskundig gezien aanvaardbaar is. Voor algemene vragen over gezondheid in relatie tot geur, kunt u terecht bij de GGD Kennemerland.

Bedrijven en geuroverlast

8. Welke bedrijven in dit gebied kunnen geurhinder veroorzaken?
In dit gebied zijn meerdere bedrijven gevestigd die geur kunnen verspreiden. Er zijn onder andere diverse garage bedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, recyclingbedrijf en een houthandel die snoeihout verwerkt voor rokerijen en dierverblijven. Deze bedrijven kunnen een nadelig effect veroorzaken op de omgevingsgeur.     
Uit de ontvangen klachten en geurwaarnemingen van o.a. een chemische lucht en bewerken van metaal komen de volgende bedrijven naar voren als de meest vermoedelijke veroorzakers: Kverneland Group Europe (produceert sproei- en strooimachines voor de landbouw) en Waeles Nederland BV (maakt materialen van gietijzer voor de auto-industrie).

9. Wat doet de OD NZKG om geurhinder van bedrijven in dit gebied te voorkomen?
Alle bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren in dit gebied, zijn bekend bij de OD NZKG en worden gecontroleerd. Over het algemeen wordt de milieuregelgeving goed nageleefd op zowel de algemene milieuvoorschriften en (indien van toepassing) de milieuvergunningen.

10. Wat moeten de bedrijven doen om geurhinder te voorkomen?
Voor alle bedrijven gelden regels op het gebied van milieu. Dit gaat op 3 niveaus:

 1. Voor bedrijven die het milieu niet of nauwelijks belasten gelden beperkte algemene regels. Bedrijven in deze categorie verspreiden geen geur.
 2. Bedrijven die het milieu aanzienlijk belasten, zijn verplicht een melding Activiteitenbesluit te doen. Ze moeten voldoen aan alle hierin voor het bedrijf geldende milieuvoorschriften, dus ook de voorschriften op geur en emissie.
 3. Bedrijven die het milieu op grote schaal belasten, moeten een milieuvergunning aanvragen. In een milieuvergunning zijn specifieke regels vastgelegd. Hierin staat onder andere waar bedrijven aan moeten voldoen wat betreft uitstoot en welke maatregelen ze moeten treffen om geurhinder te voorkomen. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van afzuig- en filterinstallaties en maximale waardes die mogen worden uitgestoten.

Daarnaast is er nog provinciaal geurbeleid waaraan bedrijven moeten voldoen en op worden getoetst. Bedrijven die hier nog niet aan voldoen, moeten in een plan van aanpak aangeven wanneer en hoe ze hieraan gaan voldoen.

11. De meeste geurklachten gaan over Kverneland en Waeles:

11a. Wat is de situatie bij het bedrijf Kverneland?
Kverneland valt onder het Activiteitenbesluit (zie vraag 10). Het bedrijf wordt tenminste één keer per jaar gecontroleerd op naleving van de milieuregelgeving. De afgelopen jaren heeft de OD NZKG enkele overtredingen op de milieuvoorschriften geconstateerd. Deze zijn allemaal binnen de gestelde tijd door opgelost. Geen van deze overtredingen hadden betrekking op geur.   

11b. Wat is de situatie bij het bedrijf Waeles?
Waeles heeft een milieuvergunning (zie vraag 10). De OD NZKG controleert het bedrijf gemiddeld drie keer per jaar op de naleving van de regels uit deze vergunning. Het bedrijf heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de OD NZKG. Hiervoor heeft Waeles een geuremissie-onderzoek en een geurverspreidingsonderzoek uitgevoerd. Ook heeft Waeles een plan van aanpak opgesteld om de huidige uitstoot te beperken. Onder andere door gebruik te gaan maken van alternatieve grondstoffen. Daarnaast is Waeles overgegaan op het gebruik van enkel verfvrij schroot.

12. Waarom heeft er een emissieonderzoek plaatsgevonden bij Waeles?
Doordat de omwonenden zorgen over hun gezondheid hebben geuit, zijn de gemeente Haarlemmermeer en provincie Noord-Holland overeengekomen om een emissieonderzoek uit te laten voeren bij Waeles. Een onafhankelijk meetbureau heeft van 24 t/m 27 augustus 2021 tijdens de productie monsters genomen uit de schoorstenen van de relevante bedrijfsprocessen. Deze monsters worden geanalyseerd op aanwezigheid van verschillende luchtverontreinigende componenten en in welke hoeveelheden deze in de rookgassen aanwezig zijn. Op basis van deze gegevens kan de GGD beoordelen of er gezondheidseffecten in de omgeving kunnen optreden. Wanneer de OD NZKG het rapport van de metingen heeft ontvangen en beoordeeld, communiceren we hierover op de website en plannen we een bijeenkomst voor omwonenden in.

Vergunningsaanvraag Waeles

13. Wat heeft Waeles aangevraagd?
Op 11 februari 2021 heeft Waeles een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de OD NZKG. De aanvraag ziet toe op het uitbreiden van opslagcapaciteit van gevaarlijke stoffen, het plaatsen van een nieuwe opslagvoorziening en het veranderen van de werktijden. Bij de aanvraag is in elk geval een akoestisch onderzoek en een geuronderzoek aangeleverd.

14. Wat doet de OD NKZG met deze aanvraag?
De eerste stap in de vergunningprocedure is de beoordeling door de OD NZKG of de aanvraag compleet is. Op 25 maart 2021 zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is en dat wij aanvullende gegevens nodig hebben. Begin september 2021 verwachten wij deze gegevens van Waeles te ontvangen. Dan beoordelen wij opnieuw of de aanvraag compleet is.

Daarna volgt de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag en het opstellen van het ontwerpbesluit (een conceptvergunning). Tijdens de inhoudelijke beoordeling vragen wij diverse adviseurs om advies en beoordelen wij de aanvraag in relatie tot beleid en wet- en regelgeving en op (milieutechnische) haalbaarheid. Het ontwerpbesluit moet voldoen aan diverse eisen zoals een goede motivering en dat het zorgvuldig moet worden voorbereid. 

15. Kan ik de aanvraag inzien?
Vanwege de activiteiten die bij Waeles worden uitgevoerd is een zogenoemde uitgebreide WABO-procedure van toepassing.

Zodra de aanvraag compleet is, wij deze inhoudelijk hebben beoordeeld en een ontwerpbesluit (ook wel conceptvergunning genoemd) hebben opgesteld, publiceren wij het ontwerpbesluit samen met de aanvraag en leggen dit zes weken ter inzage. Tijdens de zienswijzetermijn van zes weken kunt u de aanvraag en het ontwerpbesluit inzien en kunt u eventueel vragen stellen en/of uw zienswijzen indienen.

16. Waar kan ik het ontwerpbesluit inzien?
Het ontwerpbesluit wordt ter inzage gelegd via officiëlebekendmakingen.nl. Om automatisch te worden geattendeerd op de publicatie, kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app ‘Berichten over uw buurt’ downloaden op uw smartphone. Ook op deze pagina wordt vermeld zodra het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

17. Hoe kan ik reageren op het ontwerpbesluit?
Op het ontwerpbesluit kan iedereen een zienswijze indienen (binnen 6 weken vanaf de dag van terinzagelegging). In het ontwerpbesluit staat aangegeven hoe u hierop kunt reageren.

18. Wat gebeurt er met de reacties op het ontwerpbesluit?
De zienswijzen op het ontwerpbesluit worden beoordeeld en kunnen leiden tot aanpassing van het definitieve besluit. Alle zienswijzen worden opgenomen in de considerans van het definitieve besluit. De considerans is het deel van de vergunning waarin de ‘motivering’ van het besluit staat.

19. Kan ik ook reageren op de definitieve omgevingsvergunning?
Ook het definitieve besluit wordt ter inzage gelegd op de manier zoals aangegeven in vraag 16. U kunt hier beroep op indienen .

20. Mijn vraag staat hier niet tussen. Hoe kan ik jullie bereiken?
Stel uw vraag via het contactformulier op onze website.

Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem