Tata Steel

Datum: 17-12-2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is voornemens Tata Steel strengere voorschriften op te leggen ten aanzien van de handelingen bij de Schrootparken 2 en 3. In het vandaag gepubliceerde ontwerpbesluit hebben we voorschriften opgenomen om geluid en stofoverlast in de omgeving van Tata te voorkomen. Met deze aanscherping, die volgt uit het recent gepresenteerde Uitvoerings-programma VTH Tata Steel 2020-2022, werkt de Omgevingsdienst aan het afnemen van de hinder.

Aanhoudende klachten

De Omgevingsdienst blijft klachten en handhavingsverzoeken ontvangen van omwonenden over geluidshinder door de handelingen op de schrootparken, ondanks eerdere, door Tata getroffen maatregelen. Onze toezichthouders hebben bij diverse controles geconstateerd dat er niet altijd zorgvuldig wordt gewerkt, met als gevolg dat er nodeloos geluidshinder én onnodige stofverspreiding wordt veroorzaakt. Het gaat hier niet zozeer om het toepassen van de Best Beschikbare Technieken (BBT), maar om het zo voorzichtig mogelijk werken om zowel geluidshinder als stofverspreiding te voorkomen dan wel te beperken. Om die reden gaan wij de vergunning aanscherpen door het voorschrijven van specifieke gedragsvoorschriften met betrekking tot de aspecten geluid en stof.

Specifieke gedragsvoorschriften

De omgevingsvergunning(en) gaan we aanscherpen door het verbinden van specifieke gedragsvoorschriften op zowel geluid als stof.

Geluid
Tussen 23.00 u ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends staan we niet langer handelingen met de kranen op de schrootparken toe. Om geluidspieken te voorkomen hebben we daarnaast bepaald dat de grijper pas mag worden geopend om de inhoud op de opslag te laten zakken, als hij stil hangt. Verder hebben wij voorgeschreven dat een opslag van schroot niet hoger mag zijn dan 5 meter.

Stof
Om stofverspreiding buiten 2 meter van de bron die ook visueel waarneembaar is te voorkomen, hebben wij voorgeschreven dat de aanwezige maatregelen en voorzieningen (zoals een hydrovac-wagen, waterwagens/sproeikanon en sproeiers) moeten worden toegepast. Een grote kluwen stof mag niet langer worden gehanteerd. Daarnaast dient er zo te worden gekiept dat de schroot daar terechtkomt waar geen stof op de grond ligt.

Ter voorkoming van geluidhinder én stofverspreiding dient de maximale valhoogte vanuit de grijper van de kraan naar de opslag niet meer dan 0,5 meter te bedragen.

Proces

Het gaat hier om het ontwerpbesluit dat 6 weken ter visie ligt. Tata Steel en andere belanghebbenden kunnen hier een zienswijze op indienen. Op basis van eventuele zienswijzen nemen we een definitief besluit.

Bekendmakingen

Via het loket Provincie NH – Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking Tata Steel IJmuiden BV, gedragsvoorschriften voor Schrootparken 2 en 3

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem