Datum: 04-02-2020

De provincie Noord-Holland heeft bepaald dat de Richtlijn Bouwlawaai 2016 geldt als toetsingskader voor het verlenen van ontheffing.  Dat betekent dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaal (OD NZKG) vanaf nu met deze richtlijn werkt bij vergunningverlening bij grotere bouwprojecten. De richtlijn heeft als doel dat inwoners zo min mogelijk last hebben van bouwlawaai. 

Wat merken omwonenden ervan?

De bouwer moet zich aan duidelijke regels houden en overlast door bouwlawaai beperken. Bij het overschrijden van de geluidsnorm of het werken buiten reguliere werktijden (maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00), moet de bouwer daarom ontheffing aanvragen. De OD NZKG beoordeelt de aanvraag voor een dergelijke ontheffing op basis van de voorwaarden die in de Richtlijn Bouwlawaai staan. Doel is niet alleen geluidhinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, maar ook met name ’s nachts voorkomen dat omwonenden in hun slaap worden gestoord. Ook moet de aannemer omwonenden informeren voorafgaand aan de werkzaamheden waarvoor een ontheffing geldt.

De afgegeven ontheffingen worden gepubliceerd op de website van de OD NZKG.

Wat merken de bouwbedrijven ervan?

Door het toepassen van de richtlijn moeten de aannemers maatregelen treffen om bouwlawaai te beperken. Dit kan aanleiding zijn voor een bouwer om voor een andere (stillere) bouwmethode te kiezen.

Bij het werken buiten reguliere werktijden moet de bouwer een ontheffing aanvragen. Hij moet daarbij aantonen dat er een maatschappelijk of technisch belang is om buiten reguliere werktijden te werken. Het niet halen van een planning is onvoldoende noodzaak om ontheffing te verlenen. Aannemers moeten dus bij het maken van hun planning hier rekening mee houden. De richtlijn helpt ze hierbij. Deze maakt direct duidelijk onder welke voorwaarden er een ontheffing kan worden verleend door de OD NZKG. Ook kunnen bouwers advies hierover inwinnen bij de Omgevingsdienst.

Goede resultaten

De OD NZKG paste de richtlijn al eerder toe, bijvoorbeeld bij de bouwactiviteiten bij de Zeesluis in IJmuiden. De aannemer van dit project gebruikte een alternatieve bouwmethode die minder lawaai produceert. Dat resulteerde in minder klachten uit de omgeving.

De richtlijn is nu van toepassing voor alle (bouw)projecten, waar de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag is, zoals de Markermeerdijken.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem