Bedrijventerrein BMC Diemen

Datum: 18-09-2019

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft aan Vattenfall in Diemen een vergunning verleend voor de bouw en exploitatie van een biomassacentrale op houtpellets. Vanwege de zorgen van de bewoners in de omgeving en de politieke weerstand is na het ontwerpbesluit een convenant gesloten tussen betrokken partijen waaronder Vattenfall, provincie Noord-Holland, gemeenten Diemen en Amsterdam. Daarin zijn een aantal afspraken gemaakt; zo is bijvoorbeeld de vergunde emissie van stof gehalveerd. Dit is aangepast in de definitieve vergunning. De OD NZKG houdt toezicht op naleving van de vergunning.

Op de ontwerpbeschikking, die zes weken ter inzage heeft gelegen, zijn 156 zienswijzen ingediend. De meeste zienswijzen hebben betrekking op de duurzaamheid van de biomassa, CO2-emissie van biomassa en zorgen over de emissies en luchtkwaliteit. De bevoegdheden van de OD NZKG liggen op het gebied van de emissies en luchtkwaliteit en niet op de overige onderwerpen.

In het kader van nationale en Europese regelgeving beoordeelt de OD NZKG een initiatief, zoals dat is aangevraagd door Vattenfall. Conclusie van de OD NZKG is dat de vergunde situatie van Vattenfall, mede door het convenant, ruimschoots aan alle regelgeving op het terrein van emissies, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid voldoet. Er is dus geen wettelijke grondslag om de vergunning te weigeren.

Convenant verduurzaming stadsverwarmingscentrale Diemen

Veelgestelde vragen Omgevingsvergunning BMC Diemen

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem