Zaandam

Datum: 30-04-2018

Het jaar 2017 is, net als voorgaande jaren, afgesloten met een positief financieel resultaat. Eind maart heeft ons Dagelijks Bestuur (DB) het jaarverslag en de jaarrekening 2017 besproken: hiermee dient het DB na afloop van het boekjaar verantwoording af te leggen aan het Algemeen Bestuur (AB) over de financiën. Binnenkort stelt ons AB de stukken en de begroting voor 2019 definitief vast (planning is voor de zomer). 

Onze opdrachtgevers hebben de jaarstukken 2017 en begroting 2019 voor zienswijze voorgelegd aan hun raads- of statenleden. Het Algemeen Bestuur kan de jaarrekening vaststellen nadat eventuele zienswijzen van gemeenteraden en provinciale staten zijn afgerond.

Facts and figures van 2017

Namens acht gemeenten en drie provincies  hebben we ook in 2017 vele (omgevings)vergunningen verstrekt, wet- en regelgeving gehandhaafd en toezicht gehouden. Daarnaast adviseerden we onze opdrachtgevers ruim 5.700 keer over onder andere geluid en externe veiligheid. Ons werkgebied omvat ruim 15.000 bedrijven in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Daarvan behoren 96 bedrijven tot de categorie ‘meest risicovol’. Meer cijfers vindt u in de bijgevoegde infographic ‘2017 in een oogopslag’.

Greep uit mijlpalen 2017

  • Om de circulaire economie te versterken hebben we een data-analyse ‘Bedrijfsafvalstromen’ uitgevoerd. Uit onze analyse blijkt dat veel bedrijven nu vaak nog bedrijfsafval storten in plaats van het maximaal te hergebruiken.
  • In de consultatieronde voor de Omgevingswet hebben we meegedacht over de uitvoerbaarheid van de wetgeving.
  • We hebben een bijdrage geleverd aan de planvormingsfase bij ruimtelijke vraagstukken, met inzet van onze specialistische kennis op het gebied van bijvoorbeeld geluid en externe veiligheid.
  • Samen met het bedrijf Tata Steel hebben we in een aantal sessies elkaars wijze van opereren bij vergunningverlening en handhaving geëvalueerd.

Productie en efficiency

We zien allemaal dat de economie aantrekt met als logisch gevolg een toename van bedrijfsactiviteiten en dus ook meer vergunningaanvragen. Wij krijgen meer werk, maar de arbeidsmarkt is krap. Desondanks is onze productie, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomsten met onze opdrachtgevers, grotendeels gehaald. Daarnaast is het gelukt om sinds de start van de Omgevingsdienst bijna 10 procent efficiency te bereiken en het weerstandsvermogen op te bouwen, zoals afgesproken met ons bestuur.

Bestemming positief resultaat

We hebben in 2017 minder uitgegeven aan personeelskosten doordat we sommige vacatures niet konden invullen. Daarnaast hebben we een voor 2018 geplande besparing van € 800.000 euro een jaar eerder gerealiseerd dan gepland. Gevolg is een positief resultaat, waarvan ons DB heeft voorgesteld een deel van te bestemmen voor projecten in 2018. De rest van het bedrag gaat terug naar onze opdrachtgevers, onder andere voor de kosten die zijn gemaakt om de OD NZKG op en in te richten.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.
Stem