Datum: 16-12-2019

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) organiseert op donderdagmiddag 23 januari een informatiebijeenkomst voor bedrijven die te maken hebben met de regels rond Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De OD NZKG organiseert deze bijeenkomst namens de provincies Noord-Holland,  Utrecht en Flevoland en in samenwerking met het RIVM, Votob en ORAM.

Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Ze worden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijgehouden op een lijst. Deze lijst telt momenteel ruim 1.500 ZZS en circa 350 potentieel zorgwekkende stoffen.  

Voor welke bedrijven is de bijeenkomst?

Het gaat om alle bedrijven die voor hun omgevingsvergunningen voor het aspect milieu onder verantwoordelijkheid van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht vallen. Dit zijn momenteel 121 Noord-Hollandse bedrijven, 5 in de provincie Flevoland en 11 in de provincie Utrecht. Zij moeten aangeven of zij Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uitstoten naar lucht en water en welke stoffen dat precies zijn.

Sinds 2016 moeten deze bedrijven iedere vijf jaar een rapportage indienen, waarin zij een compleet overzicht geven van ZZS die zij ondanks beperkende maatregelen uitstoten. Bedrijven dienen altijd de best beschikbare technieken in te zetten om te voorkomen dat deze stoffen in het milieu terechtkomen. Verder moeten ze die waar mogelijk vervangen door andere, minder schadelijke stoffen.

Landelijke aanpak

Het landelijk beleid is erop gericht extra aandacht te besteden aan het weren van deze stoffen uit de leefomgeving en zo bij te dragen aan een gezonder milieu. De twaalf provincies hebben daarom afgesproken om bij bedrijven waarvoor zij het bevoegde gezag zijn te inventariseren hoe zij daarmee omgaan. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert deze inventarisatie uit in opdracht van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Project OD NZKG om ZZS te inventariseren

Voor de uitvraag van de ZZS en potentiële ZZS is gekozen voor een branchematige benadering, waarbij alle relevante bedrijven gefaseerd worden aangeschreven. Inmiddels hebben 127 bedrijven een brief gekregen om een inventarisatie te maken van ZZS. Deze bedrijven krijgen een termijn van 2 maanden om informatie te overleggen over de aanwezigheid, het gebruik en de emissies van (potentiële) ZZS.

Vervolgens gaat de OD NZKG bekijken of de verstrekte informatie volledig is en klopt. Eind 2020 moet het project klaar zijn.

Programma bijeenkomst ZZS 23 januari 2020 te Haarlem

12:30 – 13:00   Inloop

13:00 – 13:05   Welkom – Edward Stigter (gedeputeerde PNH)

13:05 – 13:15   Welkom en toelichting op het programma door de dagvoorzitter – Emmy Meijers (directeur OD NZKG)

13.15 – 13.30   Presentatie De rijksbrede visie en ambitie ZZS – Kim Duintjer (ministerie I&W)

13:30 – 13:40   Landelijke aanpak en ambitie provincie – Manja Holst-Touber (PNH)

Toelichting op de landelijke
aanpak zeer zorgwekkende stoffen, afspraken en de

ambitie van provincie Noord-Holland

13:40 – 13:50   Wat betekent dit voor uw bedrijf, proces OD NZKG – Anke Hopman (OD NZKG)

Toelichting op de processtappen,
planning en het mogelijke vervolg na beoordeling van de
informatie    
                                       

13:50 – 14:05   ZZS en (p)ZZS (hoe te bepalen) – Lonneke van Leeuwen (RIVM)

14:05 – 14:20   Ervaring uitvraag ZZS provincie Zuid-Holland / DCMR – Ronald van Ieperen (DCMR)

14:20 – 14:30   Vragen

14:30 – 14:45   Korte pauze

14:45 – 16:00   3 Deelsessies (afsluiting per deelsessie)

A: Olie, gespreksleider Manja Holst Touber (PNH)

B: Afval, gespreksleider Loek Knijff (I&W)

C: Overig, gespreksleider Ronald van Ieperen (DCMR)

In de deelsessies worden de
knelpunten en onduidelijkheden die er spelen op basis van de uitvraag ZZS in
beeld gebracht en kunnen de ervaringen worden uitgewisseld. Ook is er ruime
gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden voor de bijeenkomst

Als u als bedrijf wilt deelnemen aan de bijeenkomst:

  • U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Aanmelden@odnzkg.nl
  • Graag ontvangen wij uw bedrijfsnaam/naam dienst, voornaam, achternaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Alleen de naam van uw organisatie, voornaam, achternaam en functie gebruiken wij voor de deelnemerslijst die verspreid wordt onder de deelnemers. U kunt aangeven wanneer u niet vermeld wilt worden op deze deelnemerslijst.
  • Tijdens deze bijeenkomst zullen foto’s worden gemaakt die worden gebruikt in/op (social) media.
    Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan vernemen we dit graag vooraf.

Meer over ZZS

Wilt u meer weten over ZZS? Dan kunt u terecht op de website van het RIVM en/of Infomil.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem