Datum: 09-07-2020

Wat zijn de gevolgen van het Nederlandse klimaatbeleid voor de energietransitie van de industriële bedrijven? In hoeverre raakt de transitie de bestaande bedrijfsprocessen en wat is de rol van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) in het ondersteunen van energie innovatie in de regio? De OD NZKG heeft de invloed van deze technologische veranderingen op hun werkzaamheden door CE Delft in kaart laten brengen. “We staan voor een flinke opgave. Door deze veranderingen in kaart te brengen, kan de Omgevingsdienst hier een belangrijke rol in spelen om samen met de bedrijven deze veranderingen door te voeren, aldus Marianne Schuurmans-Wijdeven, bestuursvoorzitter van de OD NZKG.”

Reductie CO2-uitstoot

Zeker is dat de realisatie van het Klimaatakkoord veel veranderingen met zich meebrengt: er worden nieuwe technologieën ontwikkeld en toegepast, nieuwe infrastructuur zal nodig zijn en nieuwe bedrijven zullen zich vestigen. Het is voor de OD NZKG belangrijk om alle ontwikkelingen te volgen en daarop te anticiperen. Een grote meerderheid van de respondenten is nu al bezig om de eigen CO2-uitstoot te reduceren, en kijkt daarbij vooral naar energiebesparing en eigen elektriciteitsopwekking uit wind of zon. Gevraagd naar verregaandere oplossingen als waterstof en circulaire economie, geven enkele bedrijven aan hier mee bezig te zijn. Alle ondervraagden zien de OD NZKG als een partij met veel kennis op dit vlak. 

Adviseur van bedrijven en overheid

Een gevolg van de nieuwe technologie die bedrijven gaan gebruiken is een toename in het aantal vergunningsaanvragen. Het is een belangrijke aanbeveling voor de OD NZKG om op korte termijn te investeren in kennis en expertise in deze nieuwe technologieën. Zo kunnen we de impact voor het milieu en de directe omgeving bepalen en bij de vergunningverlening de juiste eisen stellen. Door nu te investeren dragen we bij aan een voorspoedige vergunningverlening. Want sterke inhoudelijke kennis van de techniek en de bedrijven in de regio is en blijft een voorwaarde voor het effectief uitvoeren van de VTH-taken en professionele communicatie met de bedrijven.

Aan de slag

Op basis van het rapport maakt de OD NZKG gerichte plannen om deze kennis en expertise in de organisatie verder op te bouwen. Op korte termijn voeren we met onze opdrachtgevers oriënterende gesprekken over de effecten op onze uitvoeringspraktijk. Ook nemen we deel aan energietafels en zijn we participant van de Green Business Club. Dit geeft ons ook aanknopingspunten voor het bepalen van de focus bij de beïnvloeding van wet- en regelgeving. Het is belangrijk is dat we elkaars dilemma’s in deze grote transitie kennen en waar passend binnen ieders eigen rol en verantwoordelijkheden onze kennis en krachten bundelen. Als kennispartner organiseren we sessies waarin we zowel met opdrachtgevers als bedrijven ideeën uitwerken die betrekking hebben op de energietransitie. Samen komen we verder.

“Het Noordzeekanaalgebied is een belangrijke draaischijf in de energietransitie in Noord-Holland. Er komt veel samen in het gebied, windenergie van zee komt er aan land, grote bedrijven moeten energie besparen en omschakelen naar duurzame energiebronnen, er zijn kansen voor waterstof en CO2-opslag. Ik ben blij dat de OD NZKG namens de provincie serieus werk maakt van het faciliteren van al deze nieuwe ontwikkelingen. Dat is keihard nodig om de doelen uit het Klimaatakkoord daadwerkelijk te kunnen halen”, aldus Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie van de provincie Noord-Holland, in reactie op het onderzoek.

Voorbereiden op de toekomst

De industrie in het werkgebied van de OD NZKG kenmerkt zich door een enorme verscheidenheid. Hier zitten ook veel energie-intensieve bedrijven bij die zorgen voor veel CO2-uitstoot. Het Klimaatakkoord stelt dat de Nederlandse industrie in 2050 circulair is en vrijwel geen broeikasgassen meer uitstoot. De industrie draait dan op duurzame energie. Dit betekent een grootschalige en ingrijpende energie- en grondstoffentransitie. De OD NZKG wil zich goed voorbereiden op deze veranderingen en heeft daarom onderzoeksbureau CE Delft opdracht gegeven de aanstaande technologische veranderingen in de industrie en de invloed daarvan op onze werkzaamheden in kaart te brengen. Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van relevante, recente studies en publicaties, een uitgebreide enquête onder de 100 grootste industriële bedrijven in ons werkgebied en een aantal interviews met stakeholders.

Het rapport van CE Delft

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem