Om de overlast, met name door uitstoot van grafiet en stof, tegen te gaan heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) maatregelen genomen, die in onderstaande tijdlijn staan. Als uiterste maatregel kunnen de activiteiten worden stilgelegd. De maatregelen moeten zoals dat heet ‘proportioneel en effectief’ zijn. De voorwaarden hiervoor zijn wettelijk bepaald.

Februari 2020, derde LOD

In januari 2020 is de twaalfde overtreding binnen de tweede Last onder dwangsom (LOD)geconstateerd ondanks de maatregelen die Harsco heeft getroffen om de stofoverlast te beperken. De OD NZKG legt begin februari een derde dwangsom op.

Najaar 2019, sinterkoelers

Tata Steel heeft in het najaar van 2019 een vergunning aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) om een nieuwe filterinstallatie te plaatsen bij de Sinterfabriek. Hierdoor wordt de filtercapaciteit voor stof afkomstig uit de sinterkoelers versterkt.

Voorjaar 2019 werd duidelijk dat de sinterkoelers meer stof uitstoten dan vergund namelijk gemiddeld 1,5- 2,0 kilo stof per uur in plaats van 1 kilo stof per uur zoals de vergunning voorschrijft. Daarop is onderzoek verricht en gekozen voor het plaatsten van een nieuwe filterinstallatie om de bestaande situatie te verbeteren.

Januari 2019, tweede LOD

De OD NZKG stelt Harsco onder verscherpt toezicht. Controles worden geïntensiveerd. Harsco voldoet verder nog niet aan de voorwaarden en daarom is een tweede, verhoogde last onder dwangsom van € 25.000 opgelegd per overtreding met een maximum van 12 overtredingen. Eind september 2019 zijn er elf overtredingen geconstateerd. Tegelijkertijd start de vergunningsperiode voor de bouw van de gesloten hal waarin restproduct verwerkt kan worden.

November 2018, eerste LOD

De OD NZKG legt de eerste last onder dwangsom op. Dat wil zeggen dat per waargenomen overtreding € 5.000 in rekening wordt gebracht en dat na 30 overtredingen de last wordt verbeurd, dus moet worden betaald. Een incident of een overtreding moet worden geconstateerd door een bevoegde ambtenaar van de OD NZKG. Foto’s of meldingen van anderen zijn geen juridisch overtuigend bewijs.

Het staat een bedrijf vrij om hiertegen in bezwaar/beroep te gaan. Dat is wat Tata Steel/ Harsco ook heeft gedaan.

Juli 2018, veel klachten

Het lukt Tata niet voldoende maatregelen te nemen waardoor de stof- en grafietregens stoppen. De omgeving blijft last houden en er zijn veel klachten over stofoverlast.

Voorjaar 2018, toezicht intensiever

De OD NZKG stuurt een waarschuwingsbrief naar Harsco met als boodschap dat de grafietuitstoot moet stoppen omdat er anders een last onder dwangsom wordt opgelegd. Het bedrijf krijgt dan nog enkele maanden de tijd om maatregelen te nemen.

Het toezicht op de naleving van de vergunning wordt geïntensiveerd. De OD NZKG inspecteert meer en vaker en geeft mondeling aan wat er moet worden aangepast.

Stem