Vanuit Nieuw-Vennep ontvangt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) meldingen over geuroverlast. Bewoners vermoeden dat de bedrijven Waeles en Kverneland hiervoor grotendeels verantwoordelijk zijn. De meeste meldingen van geuroverlast komen uit het woongebied ten zuidoosten van een industrieterrein. Geuroverlast is hier niet altijd tot één bedrijf terug te brengen. Er zijn meerdere bedrijven gevestigd die geuroverlast kunnen veroorzaken.

Rol van de omgevingsdienst

De OD NZKG is, namens gemeente Haarlemmermeer en provincie Noord-Holland, verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan de bedrijven in dit gebied. Wij houden toezicht op het naleven van de milieuwetgeving (onder andere de regels met betrekking tot geur en geluid) en handhaven waar nodig. De OD NZKG zet zich in om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

De OD NZKG controleert het bedrijf Waeles gemiddeld drie keer per jaar op de naleving van de regels uit de milieuvergunning. Deze vergunning stamt uit 2004 en moet worden geactualiseerd naar de huidige regelgeving. Hiervoor heeft Waeles een geuremissie-onderzoek en een geurverspreidingsonderzoek uitgevoerd. Deze zijn nodig voor een nieuwe vergunningsaanvraag. Ook heeft Waeles een plan van aanpak opgesteld om vanaf 2024 te voldoen aan het provinciaal geurbeleid van Noord-Holland. In dit plan staan diverse maatregelen en onderzoeken gepland om de huidige uitstoot te beperken. Onder andere door gebruik van alternatieve grondstoffen. Daarnaast is Waeles overgegaan op het gebruik van enkel verfvrij schroot.

Het bedrijf Kverneland wordt tenminste één keer per jaar gecontroleerd op naleving van de milieuregelgeving. De afgelopen jaren heeft de OD NZKG enkele overtredingen op de milieuvoorschriften geconstateerd. Deze zijn allemaal binnen de gestelde tijd opgelost. Geen van deze overtredingen hadden betrekking op geur.  

Klacht melden

Ervaart u geuroverlast? Maak dan een melding. Bel met de OD NZKG via tel (088) 567 0200 (tijdens kantooruren) of maak gebruik van ons klachtenformulier. De klachtwacht neemt uw melding dan in behandeling en onderzoekt of de bron van de geurhinder te herleiden is.

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de veelgestelde vragen

Stem