varende boot

Datum: 23-12-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland beleid ontwikkeld voor het stilliggend en gecontroleerd ontgassen van tankschepen. Hiermee is een schoner alternatief beschikbaar gekomen voor het varend ontgassen, waar een internationaal verbod op komt. Door het verwerken van restdampen aan de wal mogelijk te maken, boeken we milieuwinst ten opzichte van het varend ontgassen, zoals dat nu veelal plaatsvindt. De provincie loopt met dit beleid vooruit op internationale en nationale wetgeving.

Gecontroleerd ontgassen is schoner 

Sinds 2017 geldt in Noord-Holland  een verbod op varend ontgassen. Hierbij blaast een schipper zijn tanks en leidingen schoon om zijn schip opnieuw te kunnen laden. De vrijgekomen stoffen verdampen en komen in de lucht terecht. De OD NZKG heeft een beleidsregel uitgewerkt als alternatief voor het varend ontgassen. Gecontroleerd stilliggend ontgassen heeft ongeveer 95% minder uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van varend ontgassen en ook het risico op geuroverlast wordt ingeperkt. Bij het ontgassen worden de restdampen uit ladingstanks van schepen verwijderd en vervolgens aan de wal verwerkt in een zogenoemde ontgassingsinstallatie.

Ontheffing nodig

De provincie Noord-Holland zet in op ontgassingen met mobiele ontgassingsinstallaties aan openbare kades. De OD NZKG heeft (in opdracht van onze Gedeputeerde Staten) op basis van de Wet milieubeheer, de mogelijkheid om hiervoor ontheffingen te verlenen. Bij stilliggend ontgassen zijn de OD NZKG en Port of Amsterdam verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de ontgassingsinstallaties voor onder andere veiligheid en andere milieuaspecten.

Terugdringen varend ontgassen

Door de beleidsregel is voor alle partijen duidelijk aan welke voorwaarden een ontheffing voor het ontgassen moet voldoen. Nu dat duidelijk is, kan deze vorm van ontgassen makkelijker uitgevoerd en gecontroleerd worden. De OD NZKG en het Havenbedrijf Amsterdam verwachten dat deze beleidsregel gaat helpen om het milieubelastende en verboden varend ontgassen terug te dringen.

Meer weten?

Meer informatie over gecontroleerd stilliggend ontgassen, en het verbod op varend ontgassen in de provincie Noord-Holland, is te vinden op de webpagina Geur van de provincie. 

Foto: Provincie Noord-Holland

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem